Wykres zamieszczony niżej pokazuje korzystną ewolucję jakości oczyszczonych ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Elblągu przy ulicy Mazurskiej. Przedstawiamy najbardziej reprezentatywne wskaźniki jakości wyrażone jako średnie roczne wartości wszystkich oznaczeń. Norma to najwyższa dopuszczalna wartość określona przepisami. Odbiornikiem ścieków odpływających w 2021r w ilości 18 578m3/d jest rzeka Elbląg. Oczyszczalnia miejska pracuje z dobrym skutkiem od 1993r a wprowadzony w 1996r proces chemicznego strącania oraz modernizacja wszystkich komór napowietrzania w 2003r znacznie poprawiły skuteczność oczyszczania, zwłaszcza w zakresie związków biogennych (zawierających azot i fosfor). Najlepszym potwierdzeniem tego stanu jest rosnąca liczba wędkarzy nad rzeką Elbląg i stopniowa poprawa czystości wód Zalewu Wiślanego. Cieszymy się, że mamy możliwość poprawiać stan otaczającego nas środowiska i podnosić atrakcyjność turystyczną regionu.                                                         

EPWiK Sp. z o.o obecnie jest w trakcie inwestycji w ramach projektu "Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg", Przebudowa i robudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej w Elblągu. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków własnych. Termin zakończenia inwestycji to 13.06.2023r.

 

scieki2021

Jak widać na powyższym wykresie, wszystkie średnie parametry ścieków oczyszczonych w miejskiej oczyszczalni ścieków w Elblągu w 2021r mieściły się (z rezerwą) w zakresie normatywnym ( Dz.U. 2019 poz.1311).