Laboratorium Badania Ścieków w Elblągu wykonuje badania ścieków na potrzeby własne i na zlecenie Klienta. Laboratorium zapewnia wysoką jakość badania potwierdzoną wdrożonym systemem zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, uzyskaniem certyfikatu akredytacji          nr AB 941 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji oraz wysokimi kwalifikacjami personelu sprawdzanymi przez udział w badaniach biegłości.

Laboratorium Badania Ścieków prowadząc swoją działalność postępuje zgodnie z zasadami określonymi w Księdze Systemu Zarządzania Laboratorium i zapewnia że:

  • działania Laboratorium zawsze będą służyć rozwiązywaniu problemów klienta z zachowaniem wszystkich jego praw
  • Laboratorium nie podejmuje się wykonania badania przy zastosowaniu metod, które nie gwarantują wiarygodności wyników
  • badania są wykonywane przez personel bezstronny i niezależny od jakichkolwiek nacisków finansowych ze strony klienta i innych stron
  • prawa klienta (zachowanie poufności, możliwość reklamacji) zawsze są przestrzegane

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową i sprzęt pomocniczy niezbędne do wykonywania badań.

Cennik opłat za usługi świadczone przez Laboratorium Badania Ścieków obowiązujący od dnia 01.01.2022 r.

L.p.

Status metody

Badany parametr

Normy lub procedury badawcze

Cena zł

1

A, R

 pH 

PN-EN ISO 10523:2012                                   

35,00

2

A, R

BZT  mg/l

PN-EN ISO 5815-1:2019-12

70,00

3

A, R

BZT5   mg/l

PN-EN 1899-2 : 2002

70,00

4

A, R

ChZT  mg/l

PN-ISO 6060 : 2006

70,00

5

A, R

Zawiesiny ogólne  mg/l

PN-EN 872 :2007

 + Ap1:2007

70,00

6

A

Stężenie azotu ogólnego   mg/l

PB – 11/2012

wydanie 1 z dnia 24.05.2012 w oparciu o testy MERCK

nr 1.00613.0001 i 1.14763.0001

105,00

7

A

Stężenie fosforu ogólnego   mg/l

PB -1/2020

wydanie 1 z dnia  02.01.2020 w oparciu o testy MERCK

 nr 1.14543.0001 i 1.14729.0001

105,00

8

A, R

Stężenie chlorków   mg/l

PN-ISO 9297 :1994

21,00

9

A, R

Stężenie żelaza ogólnego  mg/l

PN-ISO 6332:2001 z wyłączeniem pkt 7.1.2       

 + Ap1:2016-06

35,00

10

A, N

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych – pr. jednorazowa                                      (ścieki, wody opadowe, wody roztopowe) Metoda manualna

PN-ISO 5667-10 :1997

35,00

11

A, N

Pobieranie próbek średniodobowych do badań fizycznych i chemicznych       (ścieki, wody opadowe, wody roztopowe) Metoda automatyczna

PN-ISO 5667-10 :1997

220,00

A – analizy akredytowane przez  PCA

R – badanie wykonane metodami referencyjnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r (Dz.U. z 2019r. poz. 1311)

N – norma badawcza wycofana, zastąpiona przez PN-ISO 5667-10:2021-11

Ponadto Laboratorium Badania Ścieków wykonuje badania ścieków i osadów ściekowych nie objęte akredytacją

L.p.

Status metody

Badany parametr

Normy lub procedury badawcze

Cena zł

1

W

Pomiar temperatury oC

PN-77/C-04584

14,00

2

 

Tlen  rozpuszczony  mg/l

PN-EN 25814 : 1999

21,00

3

 

Stężenie azotu amonowego   mg/l

PN-C-04576-4 : 1994

35,00

4

R

Stężenie azotu amonowego   mg/l

PN-ISO 5664 : 2002

35,00

5

R, W

Stężenie azotu azotanowego  mg/l

PN-82C-04576.08

35,00

6

R

Stężenie azotu azotynowego   mg/l

PN-EN 26777 : 1999

35,00

7

R

ChZT  mg/l

PN-ISO 15705:2005

70,00

8

R

Stężenie fosforanów  mg/l

PN-EN ISO 6878 :2006

+ Ap1:2010 +Ap2:2010

35,00

9

W

Zawartość substancji ekstrahujących się eterem naftowym  mg/l

PN-86/C-04573/01

70,00

10

W

Zawartość suchej pozostałości,

pozostałości po prażeniu, straty przy

prażeniu oraz subst. organ. i lotnych  mg/l

PN-78/C-04541

70,00

11

W

Zawartość zawiesin ogólnych, mineralnych i lotnych  mg/l

PN-72/C-04559/02

70,00

12

 

Stężenie detergentów  mg/l

PB – 3/2006 wydanie1

z dnia 16.10.2007

105,00

13

W

Zawiesiny łatwoopadające  ml/l

PN-72/C-04559/03

14,00

14

 

Charakterystyka osadów ściekowych.

Zawartość suchej pozostałości i zawartość wody  g/kg

PN-EN 15934:2013-02

70,00

15

 

Charakterystyka osadów ściekowych

Oznaczanie straty przy prażeniu suchej

masy osadu  g/kg

PN-EN 15935:2013-02

70,00

16

W

Oznaczanie indeksów osadu czynnego  ml/g

PN-75/C-04616/03

70,00

17

 

Koszt transportu (kierowca+samochód)      za godzinę

 

101,31

18

 

Opracowanie raportu z badań

 

20,00

19

 

Koszt raportu w wersji papierowej

 

40,00

R – badanie wykonane metodami referencyjnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r (Dz.U. z 2019r. poz. 1311)

W - norma badawcza wycofana bez zastąpienia

Przy stosowaniu ww. stawki należy doliczyć podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

 

Dodatkowe informacje - pod numerem telefonu +48 797 003 298 - p. Monika Mazurek

Do pobrania :

Instrukcja pobierania próbek ścieków

Zlecenie wykonania badania

Procedura składania skargi

Formularz skargi

Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego

Zakres akredytacji laboratorium badawczego