Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2017 r., poz. 668 z późn. zm.), Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg, od 19 grudnia 2017r. posiada pozwolenie na wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby
pn.: „DIATOMIX polepszacz glebowy” produkowanego przez ww. podmiot.

1) wymagania jakościowe środka poprawiającego właściwości gleby:

a) odczyn pH > 6,0;
b) zawartość azotu ogółem, co najmniej 0,2 % (m/m),
c) zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5, co najmniej 0,1% (m/m),
d) zawartość potasu w przeliczeniu na K2O, co najmniej 0,1% (m/m),
e) zawartość substancji organicznej w suchej masie, co najmniej 20,0 % (m/m),
f) postać stała, ziemista.INSTRUKCJA STOSOWANIA I PRZECHOWYWANIA ŚRODKA POPRAWIAJĄCEGO WŁAŚCIWOŚCI GLEBY „DIATOMIX POLEPSZACZ GLEBOWY”

Zakres stosowania

Środek poprawiający właściwości gleby „DIATOMIX polepszacz glebowy” jest preparatem doglebowym. Stosuje się go do poprawy urodzajności wszystkich rodzajów gleb. Służy do nawożenia wszystkich roślin rolniczych uprawy polowej. Stosuje się go również do tworzenia warstwy próchnicznej przy rekultywacji utworów bezglebowych z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dawki

W rolnictwie środek poprawiający właściwości gleby „.DIATOMIX polepszacz glebowy” należy stosować w dawkach do 4-5 t/ha rocznie na glebach o średniej zawartości fosforu, do 10 t/ha rocznie na glebach
o bardzo niskiej zawartości P2O5. Na glebach mało zasobnych można stosować skumulowane dawki jeden raz na dwa lata bądź jeden raz na trzy lata (odpowiednio 20 i 30 t/ha).

Do rekultywacji gleb na cele nierolne lub odtwarzania warstwy próchnicznej gruntu na cele nierolne stosuje się jednorazowo 30 ton środka na hektar, a w kolejnych latach do 10 t/ha aż do uzyskania średniej zawartości fosforu.

Dopuszczalna dawka stosowania środka wynosi do 10,4 t/ha na rok lub 20,8 t/ha raz na dwa lata
lub 31,2 t/ha raz na trzy lata.

Sposób i terminy stosowania

Środek poprawiający właściwości gleby ..DIATOMIX polepszacz glebowy” stosuje się wiosną lub jesienią przed siewem lub sadzeniem roślin. Środek należy równomiernie rozprowadzić na powierzchni gruntu
i wymieszać z glebą przy pomocy narzędzi uprawowych.

Do celów rekultywacyjnych stosować zgodnie z harmonogramem prowadzonych prac oraz zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Uwaga

Środka nie wolno stosować w roku uprawy roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

Środka nie wolno stosować na pastwiskach.

Zabrania się stosowania środka na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem. Za gleby zamarznięte nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia.

Przechowywanie

Środek przechowywać w pryzmach uformowanych na utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu zabezpieczonym przed przemywaniem wodami opadowymi i zalewowymi materiałem wodoszczelnym
lub w pomieszczeniach magazynowych.

Środki ostrożności

Środek jest bezpieczny dla środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt, jeśli stosowany jest zgodnie z przeznaczeniem. W czasie stosowania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP, stosować rękawice ochronne. Podczas pracy nie pić, nie jeść, nie palić tytoniu. W razie przypadkowego spożycia nawozu lub kontaktu z uszkodzoną skórą zasięgnąć porady lekarza.

 

Do pobrania :
DECYZJA Nr G-714/17