Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991, z 2004 r. Nr 91, poz. 876, z 2005 r. Nr 167. poz. 1399 i Nr 249, poz. 2103), Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg od 28 marca 2007 r. posiada pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu organicznego pn. „Kompost Diatomix” produkowanego przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.

1) wymagania jakościowe nawozu:

a) zawartość azotu całkowitego (N), co najmniej   0,6% (m/m),
b) zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5, co najmniej   0,4% (m/m),
c) zawartość potasu w przeliczeniu na K2O, co najmniej  0,4% (m/m),
d) zawartość substancji organicznej w suchej masie, co najmniej  40% (m/m),
e) postać  stały

 

INSTRUKCJIA STOSOWANIA I PRZECHOWYWANIA „KOMPOSTU DIATOMIX”


Zakres stosowania

„Kompost Diatomix” można stosować pod wszystkie rośliny uprawy polowej (prócz warzyw
w sezonie wegetacyjnym) na wszystkich rodzajach gleb. Szczególnie polecany jest do stosowania
na glebach lekkich o małej zawartości materii organicznej, a także do rekultywacji gruntów i gleb zdegradowanych.

Dawki

W rolnictwie Kompost Diatomix można stosować w dawkach do 50 ton świeżej masy na hektar jeden raz w ciągu trzech lat na tym samym polu. Do rekultywacji gleb stosuje się do 100 ton kompostu
na hektar.

Sposób i terminy stosowania

Kompost stosuje się wiosną lub jesienią przed siewem lub sadzeniem roślin. Nawóz należy równomiernie rozprowadzić na powierzchni pola i wymieszać z glebą przy pomocy narzędzi uprawowych.

Przechowywanie

Luzem w pryzmach na utwardzonym podłożu z dala od cieków wodnych. Nawóz nie pyli, może być przechowywany bez przykrycia.

Środki ostrożności

  • Nawóz jest bezpieczny dla środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt, jeśli stosowany jest zgodnie z przeznaczeniem.
  • W czasie stosowania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP.
  • W razie przypadkowego spożycia kompostu lub kontaktu z uszkodzoną skórą zasięgnąć porady lekarza.


Działanie nawozu

Diatomix dostarcza roślinom komplet wszystkich niezbędnych makro i mikro składników pokarmowych w łatwo przyswajalnych formach i optymalnych proporcjach. Stosowany regularnie w zmianowaniu poprawia właściwości fizyczne i chemiczne gleby. Zwiększa jej właściwości buforowe, podnosi zawartość próchnicy oraz przeciwdziała zakwaszeniu. Dzięki wysokiej zawartości materii organicznej i węglanu wapnia zwiększa stopień nasycenia kompleksu sorpcyjnego gleby kationami zasadowymi powodując wzrost efektywności wykorzystania składników zawartych naturalnie w glebie oraz dostarczanych  formie nawozów mineralnych.

Do pobrania :
DECYZJA Nr 178/07