Przetargi

wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej

wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. „Zmiana sposobu zaopatrzenia w wodę dzielnicy Rubno Wielkie w Elblągu oraz miejscowości Nowakowo”

wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej Ø600 mm do rowu melioracyjnego R-1 z terenu miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 27.06.2022 r.

dostawy słomy zbożowej (rzepak, pszenica, żyto, pszenżyto)  do kompostowni Zakładu Oczyszczalni Ściekówprzy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu (ok. 700 ton suchej masy słomy).

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 01.07.2022 r.

dostawa 3 szt. membranowych zaworów zwrotnych DN1000

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 27.06.2022 r.

świadczenie usług geodezyjnych (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przyłączy, obiektów na sieci itp.) w okresie 2 lat

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 29.06.2022 r.