dostawa przyczepy do ciągnika rolniczego URSUS 914.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 29.04.2022 r.

Oferty oznaczone „przyczepa do ciągnika - oferta” należy dostarczyć do Działu Obsługi Klienta Zamawiającego. Oferty można składać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odczytanie cen ofert nastąpi o godz. 10:10 w pok. 24.

Termin dostawy - do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji oraz sposób przygotowania oferty określa specyfikacja warunków zamówienia, którą można otrzymać pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:

  1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,
  2. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
  3. nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
  4. posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie,
  5. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa oświadczenie.

Kryteriami oceny ofert są: cena brutto oferty (waga 90 %) i długość gwarancji (10%).

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Dokumenty do pobrania:

  1. swz
  2. umowa
  3. oferta
  4. pytania i odpowiedzi
  5. pytania i odpowiedzi

Wybrano ofertę PHU Agromotors Paweł Płoski, Piotrkowo 3, 13-111 Janowiec Kościelny.