wykonanie trzech operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych:

 • kolektorem deszczowym Ø1000 mm do rowu zlokalizowanego przy ul. Mazurskiej na wysokości Parku Modrzewie w Elblągu,
 • kolektorem deszczowym Ø1000 mm zlokalizowanym przy ul. Mazurskiej do rzeki Babica,
 • kolektorem deszczowym Ø600 do rzeki Babica przy ul. Kwiatkowskiego - Mazurskiej w Elblągu.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 16.07.2021 r.

Oferty należy składać przy użyciu poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do Działu Obsługi Klienta Zamawiającego z dopiskiem na kopercie „operaty wodnoprawne Mazurska - oferta”. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w pokoju nr 24.

Termin wykonania zamówienia (data dostarczenia Zamawiającemu potwierdzenia złożenia właściwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego) – 29.10.2021 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji oraz sposób przygotowania oferty określa specyfikacja warunków zamówienia, którą otrzymać można pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,
 2. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
 3. nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
 4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, w szczególności w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert w niniejszym przetargu, wykonali co najmniej 3 operaty wodnoprawne na podstawie których wydano ostateczne decyzje pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych,
 5. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa w formularzu oferty oświadczenie i wykaz wykonanych usług.

Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy, który złoży ofertę ważną z najniższą ceną brutto.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Dokumnety do pobrania:

 1. swz
 2. mapy zlewni
 3. umowa
 4. oferta

Wybrano ofertę złożoną przez Usługi Projektowe HYDROMEL Piotr Hausa, os. Bolesława Chrobrego 36/29, 60-681 Poznań.