wykonanie dokumentacji projektowej linii kablowej zalicznikowej WLZ na ujęciu wody przy ul. Jagodowej w Elblągu

Termin składania ofert upływa o godz. 09:00 w dniu 06.07.2021 r.

Oferty należy składać przy użyciu poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do Działu Obsługi Klienta Zamawiającego, z dopiskiem na kopercie „linia kablowa Bielany - oferta”. Odczytanie cen ofert nastąpi o godz. 09.05 w pok. 24.

Termin wykonania zamówienia – do dnia 31.01.2022 r.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą otrzymać można pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.epwik.com.pl.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,
  • w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
  • nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
  • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa oświadczenie w formularzu oferty.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Dokumenty do pobrania:

1. swz

1a. mapa

1b. WT

2. umowa

3. oferta

Wybrano ofertę Black Water Energia Sp. z o.o. ul. Nieborowska 46/27, 80-034 Gdańsk.