sukcesywne dostawy środków czystości w okresie 2 lat od daty zawarcia umowy

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 07.07.2021 r.

Oferty oznaczone „środki czystości - oferta” należy dostarczyć do Działu Obsługi Klienta Zamawiającego. Oferty można składać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odczytanie cen ofert nastąpi o godz. 10:10 w pok. 24.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji oraz sposób przygotowania i składania ofert określa specyfikacja warunków zamówienia, którą otrzymać można pocztą, po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:

  1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,
  2. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
  3. nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
  4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
  5. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Spełnienie warunków jw. Oferent potwierdza oświadczeniem (treść w formularzu oferty).

Zamówienie udzielone zostanie Oferentowi, który złoży ofertę ważną z najniższą ceną.

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych i częściowych.

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Dokumenty do pobrania:

  1. swz
  2. umowa
  3. oferta
  4. formularz cenowy

Wybrano ofertę złożoną przez P.P.H.U „DRACHMA” Piotr Mokrzyszak, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Rzemieślnicza 14.