dostawy włazów kanałowych D400 żeliwnych i żeliwno-betonowych w okresie od 01.07.2021 r. do 01.07.2023 r. (ogółem ok. 205 szt.)

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 10.06.2021 r.

Oferty oznaczone „włazy - oferta” należy dostarczyć do Działu Obsługi Klienta Zamawiającego (wzory włazów należy przekazać do Zakładu Eksploatacji Sieci). Oferty można składać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odczytanie cen ofert nastąpi o godz. 10:10 w pok. 24.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,
  • w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
  • nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Spełnienie warunków jw. Oferent potwierdza oświadczeniem (treść w formularzu oferty).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji oraz sposób przygotowania oferty i jej zawartość określa specyfikacja warunków zamówienia, którą otrzymać można pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

Kryteria oceny ofert: cena oferty - 90 %, ocena techniczna włazów - 10 %.

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Dokumenty do pobrania:

  1. swz
  2. umowa
  3. oferta
  4. odpowiedź na pytanie

Wybrano ofertę ŻELIWO Karczewski, Gałuszek Spółka jawna, 25-551 Kielce, ul. Warszawska 214/11.