zakup piasku różnoziarnistego 0-4 mm w okresie 1 roku od daty zawarcia umowy w ilości około 3 000 t (z załadunkiem na podstawione przez Zamawiającego pojazdy)

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 07.06.2021 r.

Oferty należy składać przy użyciu poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć na adres Zamawiającego z dopiskiem na kopercie: „piasek - oferta”. Odczytanie cen ofert nastąpi o godz. 10:10 w pok. 24. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagania Zamawiającego dot. zamówienia:

 • piasek przeznaczony jest do obsypywania i zasypywania rurociągów układanych pod drogami (wilgotność nie większa niż 15%, wskaźnik różnoziarnistości 3-5),
 • zamówienie obejmuje załadunek piasku na podstawione przez Zamawiającego pojazdy,
 • miejsce odbioru piasku nie może być odległe o nie więcej niż 10 km od siedziby Zamawiającego lub 5 km od granic administracyjnych miasta Elbląga.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja warunków zamówienia, którą można otrzymać pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,
 2. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
 3. nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
 4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
 5. dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Spełnienie warunków jw. Oferent potwierdza oświadczeniem (treść w formularzu oferty).

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który złoży ofertę ważną z najniższą ceną.

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Dokumenty do pobrania:

 1. swz
 2. umowa
 3. oferta

Wybrano ofertę złożoną przez KOBET Sp. z o.o. ul. Dworcowa 27, 11-130 Orneta.