wykonanie prac budowlano-instalacyjnych w budynku biurowo-warsztatowym przy ul. Rawskiej 2-4 w Elblągu

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 27.05.2021 r.

Oferty oznaczone „remont – oferta” należy dostarczyć do Działu Obsługi Klienta Zamawiającego. Oferty można składać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Otwarcie nastąpi o godz. 10:10 w pok. 24.

Termin wykonania zamówienia - 4 miesiące od daty przekazania placu budowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji, warunki udziału w postępowaniu, wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz sposób przygotowania oferty i jej zawartość określa specyfikacja warunków zamówienia, którą otrzymać można pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy, który złoży ofertę ważną z najniższą ceną.

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) - wartość zamówienia nie przekracza aktualnego progu unijnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Dokumenty do pobrania:

  1. swz
  2. projekt wykonawczy + przedmiary robót
  3. umowa
  4. oferta
  5. wyjaśnienia

Przetarg został unieważniony.