dostawa trzech sztuk falowników ACS580-01-088A-4 wyposażonych w panele sterowania ACS-AP-S (+J400) oraz moduły rozszerzeń CHDI-01 (+L512)

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 24.05.2021 r.

 

Oferty należy składać przy użyciu poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć na adres Zamawiającego z dopiskiem na kopercie: „falowniki - oferta”. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:10 w pok. 24.

Termin wykonania zamówienia - do 30 dni od daty zawarcia umowy.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja warunków zamówienia, którą otrzymać można pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,
  • w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
  • nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
  • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa oświadczenie (w formularzu oferty).

Kryteria oceny ofert: cena (90%) i długość gwarancji (10%)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Dokumenty do pobrania:

  1. swz
  2. umowa
  3. oferta

Wybrano ofertę Hydro-Partner Sp. z o.o. ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno.