blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

wykonanie remontu kapitalnego pojazdu specjalnego marki Mercedes typ 1831K4x2, rok produkcji 1996, dwuosiowego o dmc 18 ton, z zabudowanym urządzeniem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji oraz systemem recyklingu, o pojemności zbiornika 8000 litrów, produkcji KROLL FAHRZEUGBAU GMBH WESEL, rodzaj EURO-RECYCLER, typ K 2,0-8,0/29.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 11.03.2019 r. 

Termin wykonania zamówienia – do 120 dni od daty zawarcia umowy.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą otrzymać można w siedzibie Zamawiającego - Dział Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

  1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,
  2. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
  3. nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
  4. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  5. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, w tym w szczególności w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym przetargu wykonali co najmniej 2 remonty kapitalne pojazdów ciężarowych komunalnych o dmc powyżej 12 t z zabudowanym urządzeniem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa oświadczenie, wykaz wykonanych remontów (w formularzu oferty) oraz dołącza do oferty dowody, że remonty wymienione w wykazie wykonane zostały należycie.

Oferty oznaczone: „remont Mercedes-oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 (11.03.2019 r.) w pokoju nr 17.

Kryteria oceny ofert: cena brutto oferty - 90 %, gwarancja - 10 %.

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1984 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

dokumenty do pobrania:

  1. siwz
  2. umowa
  3. oferta
  4. odpowiedź, modyfikacja

Przetarg unieważniono.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...