blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na leasing operacyjny z opcją wykupu kołowej ładowarki teleskopowej.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 20.07.2018 r.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00 w Dziale Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:

  1. prowadzą działalność o charakterze przedmiotu zamówienia;
  2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie, w tym posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000 zł,
  3. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
  4. nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
  5. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - Oferenci ubiegający się o zamówienie muszą wykazać się (w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym przetargu), zawarciem co najmniej 5 umów leasingu (operacyjnego lub finansowego) pojazdów. Przez wykonanie usługi rozumie się zawarcie umowy leasingu oraz przekazanie Odbiorcy pojazdu do użytkowania.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa oświadczenie oraz wykaz usług leasingu (w formularzu oferty), polisę lub inny dokument ubezpieczenia (z dowodem opłacenia składek) oraz dowody (poświadczenia, referencje, protokoły odbioru), że usługi wykonane zostały należycie.

Oferty oznaczone „leasing ładowarki - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz.10:05 (20.07.2018 r.) w pok.17.

Kryteria oceny ofert:

  1. cena ładowarki                                         - 80%
  2. pozostałe koszty związane z leasingiem - 20 %

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 45 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

dokumenty do pobrania:

1. siwz + wymagania dot. ładowarki

2. F-01 I kw. 2018 r. + sprawozdanie finansowe za 2016 r.

3. oferta + opis ładowarki

4. odpowiedź na pytanie nr 1

5. odpowiedzi na pytania nr 2-24, załączniki: 1, 2, 3, 4, 5

6. odpowiedzi na pytania 25-28

7. odpowiedzi na pytania 29-30

8. odpowiedzi na pytania 31-32

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...