Regulamin został opublikowany
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 stycznia 2020 r. poz.618

UCHWAŁA NR IX/68/2019

RADY GMINY MILEJEWO

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milejewo

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milejewo, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/178/2013 Rady Gminy Milejewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milejewo”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milejewo. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew BanachZałącznik do Uchwały Nr IX/68/2019
Rady Gminy Milejewo z dnia 12 grudnia 2019r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MILEJEWO

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milejewo, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milejewo przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjnym oraz zasady korzystania z tych usług przez odbiorcę.

§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437). 2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.

§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonuje swoją działalność na podstawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zezwolenia na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków udzielonego przez Wójta Gminy Milejewo.

Rozdział II
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia minimalny poziom usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi poprzez:

1) dostawę wody z sieci pod ciśnieniem nie niższym niż 0,2 MPa u wylotu na zaworze głównym za wodomierzem głównym, w ilości nie mniejszej niż 0,3 m3 /dobę.

2) okresową legalizację wodomierzy głównych na własny koszt,

3) niezwłoczne i prowadzone w sposób ciągły likwidowanie awarii sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,

4) uruchamianie zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia minimalny poziom usług w zakresie zbiorowego odbioru ścieków poprzez:

1) odbiór ścieków poprzez sieć kanalizacyjną w sposób ciągły,

2) niezwłoczne i prowadzone w sposób ciągły likwidowanie awarii sieci kanalizacyjnej i przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 618

3) regularną kontrolę ilości i jakości odbieranych ścieków bytowych i przemysłowych oraz kontrolę przestrzegania warunków ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych.

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do informowania o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez publikowanie raz w miesiącu na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego podstawowych średnich miesięcznych parametrów jakości wody podawanej do sieci na wyjściu ze stacji uzdatniania wody.

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia informacji dotyczącej możliwości wstępnego zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków osobie występującej z pisemnym wnioskiem w tej sprawie. Informacja udzielana jest w formie pisemnej w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Rozdział III
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 6. 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

2. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia w swojej siedzibie i na stronie internetowej wzór wniosku o zawarcie umowy.

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może zawrzeć umowy z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym lub budynkach wielolokalowych również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 6 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

§ 7. Strony podpisują umowę w terminie 30 dni od złożenia wniosku o zawarcie umowy.

§ 8. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

§ 9. Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej, za wyjątkiem zmiany taryf.

§ 10. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 11. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami Ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz nie utrudniający działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a w szczególności do:

1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m.in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

2) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

3) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 618

4) informowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,

5) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach technicznych,

6) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,

7) podjęcia działań ograniczających skutki awarii,

8) udostępniania przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego w celach określonych w art. 7 ustawy.

Rozdział IV
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 12. Rozliczenia za dostarczanie wody i odbieranie ścieków prowadzone są przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków.

§ 13. 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.

2. W przypadku braku wodomierza ilość pobranej wody ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone odrębnymi przepisami.

3. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym, ilość dostarczonej wody do lokalu ustala się na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych w tym lokalu.

§ 14. 1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie:

1) średniego zużycia w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem awarii wodomierza, a gdy nie jest to możliwe;

2) średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub;

3) iloczynu średniego miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na pisemny wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.

3. Odbiorca usług ponosi koszty sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza tylko w przypadku gdy, w wyniku sprawdzenia nie zostanie potwierdzona niesprawność wodomierza.

§ 15. 1. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego.

2. W przypadku braku urządzenia pomiarowego ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej lub w inny sposób określony w umowie.

3. Przy rozliczaniu ilości odprowadzanych ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne będzie uwzględniało ilość wody bezpowrotnie zużytej wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość zużycia na ten cel określona zostanie na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza. Koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza dodatkowego ponosi odbiorca usług. Zainstalowanie wodomierzy dodatkowych musi być zgodne z warunkami technicznymi określonymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 618

§ 16. 1. Odbiorca usług dokonuje zapłaty należności za pobraną wodę i/lub odprowadzone ścieki zgodnie z fakturą wystawioną przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.

3. Faktura wystawiona jest za okres obrachunkowy określony w umowie.

4. Skutki niedotrzymania terminu zapłaty przez odbiorcę usług określa umowa.

5. W przypadku odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza z powodu nie uiszczania należności ponowne wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje po:

1) uregulowaniu należności,

2) zawarciu nowej umowy w przypadku jej rozwiązania.

Rozdział V
Warunki przyłączania do sieci

§ 17. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług oraz spełnione są warunki określone w tym rozdziale. Możliwości techniczne uwarunkowane są usytuowaniem nieruchomości względem sieci oraz możliwością dostawy wody z istniejących urządzeń wodociągowych i możliwości odbioru ścieków przez urządzenia kanalizacyjne.

§ 18. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej składa przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu pisemny wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci. 2. Wniosek powinien zawierać co najmniej: 1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,

2) adres do korespondencji,

3) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,

4) ilość przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystykę zużycia wody,

5) przewidywaną ilość odprowadzanych ścieków i ich rodzaj,

6) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej lokalizacji, powierzchni, sposobu zagospodarowania, a także przeznaczenia,

7) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i/lub dostarczania ścieków.

§ 19. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości do sieci i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

2. Warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości do sieci określają m.in.:

1) miejsce i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej z instalacjami wnioskodawcy,

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 618

3) wymagania techniczne,

4) termin ważności warunków technicznych na przyłączenie.

3. Zmiana warunków technicznych wymaga uzgodnień z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

§ 20. Warunki techniczne przyłączenia do sieci stanowią podstawę do rozpoczęcia prac projektowych.

§ 21. W przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 18 informuje o tym osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując wyraźne powody, które uniemożliwiają przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 22. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje podłączenia do czynnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych lub nadzoruje te czynności.

2. Warunkiem przystąpienia do robót przyłączeniowych jest wcześniejsze pisemne uzgodnienie z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym:

1) dokumentacji projektowej, która powinna zawierać:

a) projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym projektowanej instalacji przyłączy lub urządzeń wod.-kan. wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane,

b) rysunki umożliwiające jednoznaczne określenie zakresu robót i sposobu ich wykonania lub,

2) projektu budowlano-wykonawczego.

3. Uzgodnienia dokumentacji projektowej lub projektu budowlano-wykonawczego dokonuje się w terminie 30 dni od daty złożenia tego dokumentu w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym.

§ 23. Odbiorca usług odpowiada za odpowiednie utrzymanie pomieszczenia z wodomierzem lub studni wodomierzowej.

Rozdział VI
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych

§ 24. 1. Dostępność do usług wodociągowo-kanalizacyjnych uzależniona jest od:

1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych albo ujęcia realizacji takich urządzeń w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,

2) możliwościami technicznymi urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wynikającymi z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez ludzi (wydajność źródeł wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczenia ścieków (wydajność oczyszczalni),

3) posiadania tytułu prawnego do takich urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

2. Możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne określa w formie pisemnej, po złożeniu przez zainteresowanego wniosku o wstępne zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 618

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie wydaje warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej w przypadku niewystąpienia przynajmniej jednej z przesłanek określonych w ust. 1.

§ 25. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania warunków technicznych z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub zostało wykonane niezgodnie z wydanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunkami technicznymi i uzgodnioną dokumentacją projektową lub projektem budowlano-wykonawczym.

§ 26. 1. W przypadku, gdy plany inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości wyprzedzają plan inwestycyjny przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego mogą oni wybudować na własny koszt, w porozumieniu z podmiotami wymienionymi w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r., urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne niezbędne do korzystania z usługi.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 warunki techniczne wydawane na przyłączenie do sieci mogą za zgodą osoby, ubiegającej się o przyłączenie obejmować nie tylko warunki na wybudowanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, ale również urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

3. W przypadku zamiaru przekazania wybudowanych urządzeń przedsiębiorstwu wodociągowokanalizacyjnemu Strony przed ostatecznym uzgodnieniem dokumentacji projektowej są zobowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie, regulującej tryb i zasady przejęcia przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne urządzeń wybudowanych przez przyszłego odbiorcę usług ze środków własnych.

Rozdział VII
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza

§ 27. 1. Inwestor składa w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym pisemne zlecenie na przeprowadzenie czynności odbioru przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych, o których budowie powiadomił przed rozpoczęciem prac.

2. Przed przyłączeniem do sieci przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje odbioru technicznego wykonanych przyłączy.

3. Odbiór techniczny składa się z dwóch etapów: częściowego i końcowego.

4. Jeżeli warunki techniczne obejmowały również obowiązek wybudowania przez przyszłego odbiorcę urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.

§ 28. 1. Odbiór techniczny częściowy polega na:

1) kontroli zgodności wykonania robót z wydanymi warunkami technicznymi i uzgodnioną dokumentacją projektową lub projektem budowlano-wykonawczym. Kontrolę przeprowadza się poprzez oględziny w otwartym wykopie i sprawdzenie szkicu polowego wykonanego przez uprawnionego geodetę,

2) kontroli wykonania próby ciśnieniowej dla przewodów ciśnieniowych oraz próby szczelności dla przewodów grawitacyjnych. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 618

2. Potwierdzeniem wykonania odbioru częściowego jest protokół odbioru częściowego.

§ 29. 1. Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (po zakończeniu budowy) elementów uzbrojenia, które nie ulegają zakryciu tj. studzienki, zasuwy domowe, nawiertki, podejście wodomierzowe, tabliczki informacyjne oraz kompletności załączonej dokumentacji w postaci:

1) operatu geodezyjnego zarejestrowanego we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

2) pozytywnych wyników badań wody przeprowadzonych przez właściwe laboratorium.

2. Potwierdzeniem wykonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego.

Rozdział VIII
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 30. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne winno uprzedzić odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty tj. lokalną prasę, radio, telewizję TV, pojazdy z nagłośnieniem lub w innej formie.

§ 31. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno poinformować odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.

§ 32. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może o zdarzeniach wskazanych w § 33 i § 34 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości.

§ 33. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody oraz poinformować odbiorcę usług o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

§ 34. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

Rozdział IX
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 35. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia odpowiedni poziom obsługi klienta przez:

1) wyodrębnienie stanowiska pracy do spraw obsługi klienta,

2) udzielanie informacji dotyczących realizacji oferowanych usług oraz informacji o obowiązujących taryfach,

3) prowadzenie pogotowia wodociągowo - kanalizacyjnego.

2. W siedzibie oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego udostępnia się wszystkim zainteresowanym:

1) aktualnie obowiązujące taryfy cen i stawek opłat, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 618

2) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

3) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego udostępnia się wszystkim zainteresowanym ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 36. Jeżeli strony nie ustaliły w umowie inaczej, obowiązują następujące wymagania dotyczące udzielania informacji i odpowiedzi w związku z zakłóceniami w dostawie wody i odbiorze ścieków:

1) przerwy w dostawie wody lub odbioru ścieków z powodu awarii – udzielenie informacji dotyczące określenia przewidywanego terminu usunięcia awarii i wznowienia usługi następuje nie później niż w ciągu 12 godzin,

2) przerwy w dostawie wody z powodów technicznych – w sposób zwyczajowo przyjęty lub pisemne powiadomienie odbiorcy usług na 24 godz. przed przewidywaną przerwą.

§ 37. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem umowy przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w szczególności dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

2. Reklamacje wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia pisemnej odpowiedzi w terminie 30 dni od daty wpływu reklamacji.

Rozdział X
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 38. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są wszystkie formacje straży pożarnej.

§ 39. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego lub z instalacji z niej zasilanej dokonywany jest przez hydranty pożarowe lub inne punkty poboru uzgodnione na piśmie z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

§ 40. 1. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub z instalacji z niej zasilanej zobowiązani są do:

1) powiadomienia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o fakcie poboru wody najszybciej jak to możliwe,

2) podania przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu: daty zdarzenia, miejsca pożaru, ilości zużytej wody pobranej z sieci przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,

3) zgłoszenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu wszelkich usterek jakie wystąpiły w hydrantach lub na sieci zasilającej w trakcie poboru wody.

2. Formacje straży pożarnej winny przekazywać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu informacje, o których mowa w ust. 1 całodobowo pod numerem telefonu pogotowia wod.-kan. 994., jak również potwierdzać na piśmie. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 618

3. Formacje straży pożarnej w meldunkach codziennych przekazywanych do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz z ilością zdarzeń (pożarów) winny podawać ilość wody zużytej na cele przeciwpożarowe na terenie Gminy Milejewo.

§ 41. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża Gminę za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe na terenie Gminy Milejewo stosując ceny ustalone w taryfie. Zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe ustala umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a gminą.