Regulamin został opublikowany
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 lutego 2019 r. poz.887

UCHWAŁA NR III/66/2019

RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Elbląg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, poz. 1629) Rada Miejska w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Elbląg, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XX/409/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Elbląg.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu
Antoni CzyżykZałącznik Nr 1
do uchwały Nr III/66/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 stycznia 2019 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Elbląg

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Elbląg, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Elbląg, przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz zasady korzystania z tych usług przez odbiorcę.

§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018. poz. 1152).

2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.

§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonuje swoją działalność na podstawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielonego przez Prezydenta Miasta Elbląg.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia minimalny poziom usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi poprzez:

a) dostawę wody z sieci pod ciśnieniem nie niższym niż 0,2 MPa u wylotu na zaworze głównym za wodomierzem głównym, w ilości nie mniejszej niż 0,3 m3 /dobę,

b) okresową legalizację wodomierzy głównych na własny koszt,

c) niezwłoczne i prowadzone w sposób ciągły likwidowanie awarii sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,

d) uruchamianie zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia minimalny poziom usług w zakresie zbiorowego odbioru ścieków poprzez:

a) odbiór ścieków poprzez sieć kanalizacyjną w sposób ciągły,

b) niezwłoczne i prowadzone w sposób ciągły likwidowanie awarii sieci kanalizacyjnej i przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,

c) niezwłoczne udrożnienie przyłącza kanalizacyjnego nie będącego w posiadaniu przedsiębiorstwa, w przypadku jego zapchania z jednoczesnym sprawdzeniem stanu technicznego przyłącza - na zlecenie i koszt odbiorcy usług,

d) regularną kontrolę ilości i jakości odbieranych ścieków bytowych i przemysłowych oraz kontrolę przestrzegania warunków ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych.

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do informowania o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez publikowanie raz w miesiącu na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego podstawowych średnich miesięcznych parametrów jakości wody podawanej do sieci na wyjściu ze stacji uzdatniania wody.

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia informacji dotyczącej możliwości wstępnego zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków osobie występującej z pisemnym wnioskiem w tej sprawie. Informacja udzielana jest w formie pisemnej w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 6. 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

2. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia w swojej siedzibie i na stronie internetowej wzór wniosku o zawarcie umowy.

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może zawrzeć umowy z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym lub budynkach wielolokalowych również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 6 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

§ 7. Strony podpisują umowę w terminie 30 dni od złożenia wniosku o zawarcie umowy.

§ 8. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

§ 9. Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej, za wyjątkiem zmiany taryf.

§ 10. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 11. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami Ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz nie utrudniający działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a w szczególności do:

a) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m.in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

b) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

c) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

d) informowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,

e) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach technicznych,

f) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,

g) podjęcia działań ograniczających skutki awarii,

h) udostępniania przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego w celach określonych w art. 7 ustawy.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 12. Rozliczenia za dostarczanie wody i odbieranie ścieków prowadzone są przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków. § 13. 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.

2. W przypadku braku wodomierza ilość pobranej wody ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone odrębnymi przepisami.

3. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym, ilość dostarczonej wody do lokalu ustala się na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych w tym lokalu.

§ 14. 1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie:

a) średniego zużycia w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem awarii wodomierza, a gdy nie jest to możliwe

b) średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub

c) iloczynu średniego miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na pisemny wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.

3. Odbiorca usług ponosi koszty sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza tylko w przypadku gdy, w wyniku sprawdzenia nie zostanie potwierdzona niesprawność wodomierza.

§ 15. 1. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego.

2. W przypadku braku urządzenia pomiarowego ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej lub w inny sposób określony w umowie.

3. Przy rozliczaniu ilości odprowadzanych ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne będzie uwzględniało ilość wody bezpowrotnie zużytej wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość zużycia na ten cel określona zostanie na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza. Koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza dodatkowego ponosi odbiorca usług. Zainstalowanie wodomierzy dodatkowych musi być zgodne z warunkami technicznymi określonymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

§ 16. 1. Odbiorca usług dokonuje zapłaty należności za pobraną wodę i/lub odprowadzone ścieki zgodnie z fakturą wystawioną przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.

3. Faktura wystawiona jest za okres obrachunkowy określny w umowie.

4. Skutki niedotrzymania terminu zapłaty przez odbiorcę usług określa umowa.

5. W przypadku odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza z powodu nie uiszczania należności ponowne wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje po:

a) uregulowaniu należności,

b) zawarciu nowej umowy w przypadku jej rozwiązania.

Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci

§ 17. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług oraz spełnione są warunki określone w tym rozdziale. Możliwości techniczne uwarunkowane są usytuowaniem nieruchomości względem sieci oraz możliwością dostawy wody z istniejących urządzeń wodociągowych i możliwością odbioru ścieków przez urządzenia kanalizacyjne.

§ 18. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej składa przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu pisemny wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.

2. Wniosek powinien zawierać co najmniej:

a) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,

b) adres do korespondencji,

c) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,

d) ilość przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystykę zużycia wody,

e) przewidywaną ilość odprowadzanych ścieków i ich rodzaj,

f) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej lokalizacji, powierzchni, sposobu zagospodarowania, a także przeznaczenia,

g) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i/lub dostarczania ścieków.

§ 19. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości do sieci i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

2. Warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości do sieci określają m.in.:

a) miejsce i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej z instalacjami wnioskodawcy,

b) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,

c) wymagania techniczne,

d) termin ważności warunków technicznych na przyłączenie.

3. Zmiana warunków technicznych wymaga uzgodnień z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

§ 20. Warunki techniczne przyłączenia do sieci stanowią podstawę do rozpoczęcia prac projektowych.

§ 21. W przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 18 informuje o tym osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując wyraźne powody, które uniemożliwiają przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 22. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje podłączenia do czynnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych lub nadzoruje te czynności.

2. Warunkiem przystąpienia do robót przyłączeniowych jest wcześniejsze pisemne uzgodnienie z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym:

a) dokumentacji projektowej, która powinna zawierać: - projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym projektowanej instalacji przyłączy lub urządzeń wod.-kan. wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, - rysunki umożliwiające jednoznaczne określenie zakresu robót i sposobu ich wykonania lub

b) projektu budowlano-wykonawczego.

3. Uzgodnienia dokumentacji projektowej lub projektu budowlano-wykonawczego dokonuje się w terminie 30 dni od daty złożenia tego dokumentu w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym.

§ 23. Odbiorca usług odpowiada za odpowiednie utrzymanie pomieszczenia z wodomierzem lub studni wodomierzowej.

Rozdział 6.
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych

§ 24. 1. Dostępność do usług wodociągowo-kanalizacyjnych uzależniona jest od:

a) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych albo ujęcia realizacji takich urządzeń w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,

b) możliwościami technicznymi urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wynikającymi z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez ludzi (wydajność źródeł wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczenia ścieków (wydajność oczyszczalni),

c) posiadania tytułu prawnego do takich urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

2. Możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa w formie pisemnej, po złożeniu przez zainteresowanego wniosku o wstępne zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie wydaje warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej w przypadku niewystąpienia przynajmniej jednej z przesłanek określonych w ust. 1.

§ 25. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania warunków technicznych z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub zostało wykonane niezgodnie z wydanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunkami technicznymi i uzgodnioną dokumentacją projektową lub projektem budowlano-wykonawczym.

§ 26. 1. W przypadku, gdy plany inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości wyprzedzają plan inwestycyjny przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego mogą oni wybudować na własny koszt, w porozumieniu z podmiotami wymienionymi w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r., urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne niezbędne do korzystania z usługi.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 warunki techniczne wydawane na przyłączenie do sieci mogą za zgodą osoby, ubiegającej się o przyłączenie obejmować nie tylko warunki na wybudowanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, ale również urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

3. W przypadku zamiaru przekazania wybudowanych urządzeń przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu Strony przed ostatecznym uzgodnieniem dokumentacji projektowej są zobowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie, regulującej tryb i zasady przejęcia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne urządzeń wybudowanych przez przyszłego odbiorcę usług ze środków własnych.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza

§ 27. 1. Inwestor składa w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym pisemne zlecenie na przeprowadzenie czynności odbioru przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, o których budowie powiadomił przed rozpoczęciem prac.

2. Przed przyłączeniem do sieci przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje odbioru technicznego wykonanych przyłączy.

3. Odbiór techniczny składa się z dwóch etapów: częściowego i końcowego.

4. Jeżeli warunki techniczne obejmowały również obowiązek wybudowania przez przyszłego odbiorcę urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.

§ 28. 1. Odbiór techniczny częściowy polega na:

a) kontroli zgodności wykonania robót z wydanymi warunkami technicznymi i uzgodnioną dokumentacją projektową lub projektem budowlano-wykonawczym. Kontrolę przeprowadza się poprzez oględziny w otwartym wykopie i sprawdzenie szkicu polowego wykonanego przez uprawnionego geodetę,

b) kontroli wykonania próby ciśnieniowej dla przewodów ciśnieniowych oraz próby szczelności dla przewodów grawitacyjnych.

2. Potwierdzeniem wykonania odbioru częściowego jest protokół odbioru częściowego.

§ 29. 1. Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (po zakończeniu budowy) elementów uzbrojenia, które nie ulegają zakryciu tj. studzienki, zasuwy domowe, nawiertki, podejście wodomierzowe, tabliczki informacyjne oraz kompletności załączonej dokumentacji w postaci:

a) operatu geodezyjnego zarejestrowanego we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

b) pozytywnych wyników badań wody przeprowadzonych przez właściwe laboratorium.

2. Potwierdzeniem wykonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego.

Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 30. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne winno uprzedzić odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty tj. lokalną prasę, radio, telewizję TV, pojazdy z nagłośnieniem lub w innej formie.

§ 31. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno poinformować odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.

§ 32. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może o zdarzeniach wskazanych w § 30. i § 31. poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości.

§ 33. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody oraz poinformować odbiorcę usług o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

§ 34. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług. Sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 35. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia odpowiedni poziom obsługi klienta przez:

a) wyodrębnienie stanowiska pracy do spraw obsługi klienta,

b) udzielanie informacji dotyczących realizacji oferowanych usług oraz informacji o obowiązujących taryfach,

c) prowadzenie pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego.

2. W siedzibie oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego udostępnia się wszystkim zainteresowanym:

a) aktualnie obowiązujące taryfy cen i stawek opłat,

b) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

c) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego udostępnia się wszystkim zainteresowanym ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 36. Jeżeli strony nie ustaliły w umowie inaczej, obowiązują następujące wymagania dotyczące udzielania informacji i odpowiedzi w związku z zakłóceniami w dostawie wody i odbiorze ścieków:

a) przerwy w dostawie wody lub odbioru ścieków z powodu awarii - udzielenie informacji dotyczące określenia przewidywanego terminu usunięcia awarii i wznowienia usługi następuje nie później niż w ciągu 12 godzin,

b) przerwy w dostawie wody z powodów technicznych - w sposób zwyczajowo przyjęty lub pisemne powiadomienie odbiorcy usług na 24 godz. przed przewidywaną przerwą.

§ 37. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem umowy przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w szczególności dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

2. Reklamacje wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia pisemnej odpowiedzi w terminie 30 dni od daty wpływu reklamacji.

Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 38. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są wszystkie formacje straży pożarnej.

§ 39. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub z instalacji z niej zasilanej dokonywany jest przez hydranty pożarowe lub inne punkty poboru uzgodnione na piśmie z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

§ 40. 1. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub z instalacji z niej zasilanej zobowiązani są do:

a) powiadomienia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o fakcie poboru wody najszybciej jak to możliwe,

b) podania przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu: daty zdarzenia, miejsca pożaru, ilości zużytej wody pobranej z sieci przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,

c) zgłoszenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu wszelkich usterek jakie wystąpiły w hydrantach lub na sieci zasilającej w trakcie poboru wody.

2. Formacje straży pożarnej winny przekazywać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu informacje, o których mowa w ust. 1 całodobowo pod numerem telefonu pogotowia wod.-kan. 994., jak również potwierdzać na piśmie.

3. Formacje straży pożarnej w meldunkach codziennych przekazywanych do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz z ilością zdarzeń (pożarów) winny podawać ilość wody zużytej na cele przeciwpożarowe na terenie Gminy Miasto Elbląg.

§ 41. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża Gminę za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe na terenie Gminy Miasto Elbląg stosując ceny ustalone w taryfie. Zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe ustala umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a gminą.