Informujemy, że decyzją nr GD.RZT.70.12.216.2021/D.JM, wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w dniu 19 marca 2021 r., odmówiono zatwierdzenia złożonej przez EPWiK Sp. z o.o. taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Elbląg na okres 3 lat.

Jednocześnie nałożono na EPWiK Sp. z. o.o. obowiązek przedłożenia w terminie 90 dni poprawionego projektu taryfy oraz uzasadnienia.

Stosownie do art. 24 g ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowy zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy albo tymczasowej taryfy.

O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy informować stosownie do obowiązujących przepisów.