DECYZJA

na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę


 

Milejewo, dnia 08.01.2003 r.

Nr RGW-7033-1/03

 

DECYZJA

Na podstawie art.16 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowych odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72 poz.747) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn.zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu ul. Rawska 2-4 z dnia 11 czerwca 2002r.

Wójt Gminy Milejewo

udziela zezwolenia

na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu przy ul. Rawskiej 2-4 , posiadającemu statystyczny numer identyfikacyjny REGON 170172210, począwszy od dnia 15 października 2002 roku.

Zezwolenie niniejsze wydaje się na czas nieoznaczony .

Realizacja niniejszego zezwolenia winna odbywać się na następujących warunkach :

1. Przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest:

1.1.działalność polegająca na ujmowaniu , uzdatnianiu i dostarczaniu wody .

1.2.działalność powyższą przedsiębiorstwo winno wykonywać za pomocą urządzeń wymienionych we wniosku z dnia 11.VI.2002r. o wydanie niniejszego zezwolenia.

2. Obszarem działalności przedsiębiorstwa objętym niniejszym zezwoleniem jest obszar gminy Milejewo.

3. Wymagania w zakresie jakości usług wodociągowych.

3.1.Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do prowadzenia działalności objętej niniejszym zezwoleniem na zasadach określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na warunkach ustalonych w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Zobowiązane jest w szczególności do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, niezawodności zbiorowego zaopatrzenia w wodę, przestrzegania wymagań ograniczania szkodliwego oddziaływania na środowisko i utrzymania możliwie niskich kosztów prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

3.2.Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zapewnić zdolność posiadanych urządzeń do realizacji dostaw wody do odbiorców w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody.

3.3.Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do spełniania wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych określonych rozporządzeniem ministra właściwego do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej.

3.4.Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia systematycznej kontroli jakości dostarczanej wody.

3.5.Przedsiębiorstwo realizując niniejsze zezwolenie zobowiązane jest do bezwzględnego przestrzegania regulaminu dostarczania wody obowiązującego na obszarze jego działania.

4. Warunki, zakres i tryb kontroli realizacji zezwolenia i przestrzegania regulaminu dostarczania wody.

4.1.Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia dokumentacji jakości świadczonych usług, obejmującej w szczególności:

4.l.l.ewidencje skarg i wniosków oraz dokumentację ich załatwiania,

4.1.2.ewidencję awarii oraz ich zasięgu i czasu usuwania,

4.1.3.ewidencję i archiwum sprawozdań z kontroli usługodawcy, dokonywanych przez organy upoważnione do ich przeprowadzania w oparciu o odrębne przepisy,

4.2.Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do przedkładania Wójtowi Gminy wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym informacji o :

4.2.1.realizacji skarg i wniosków,

4.2.2.występujących awariach,

4.2.3.wnioskach pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych,

4.2.4.jakości usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

4.3.Wójt Gminy uprawniony jest do przeprowadzania kontroli działalności przedsiębiorstwa zwłaszcza, gdy zostaną zgłoszone przez odbiorców usług istotne nieprawidłowości w jego działalności.

5. Warunki wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku jej niedoboru.

5.1.Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganych ilościach.

5.2.W przypadku niedoboru wody spowodowanego niedostateczną wydajnością ujęć lub ograniczoną przepustowością sieci wodociągowych, przedsiębiorstwo zobowiązane jest do opracowania i wdrożenia programu dostaw wody w warunkach występowania jej niedoboru , uwzględniającego rotacyjne ograniczenia lub przerwy w dostawach wody dla poszczególnych rejonów gminy, jak również poprzez ograniczenie zużycia wody na inne cele niż zaopatrzenie ludności.

5.3.W przypadku zaistnienia przerw w dostawach wody na skutek siły wyższej, a także zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od przedsiębiorstwa, takich jak klęski żywiołowe, powódź, susza, skażenie ujęcia wody wyciekami paliw ciekłych z rurociągów lub zbiorników, przedsiębiorstwo zobowiązane jest do :

-niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,

-uruchomienia zastępczych punktów poboru wody rozmieszczonych w sposób umożliwiający korzystania z nich przez odbiorców usług i opublikowania informacji o ich usytuowaniu,

-niezwłocznego przystąpienia do usuwania skutków awarii lub zdarzeń nagłych, bądź wynikających z działania siły wyższej.

6. Prowadzenie racjonalnej gospodarki w zakresie działalności objętej zezwoleniem.

6.1.Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w sposób zapewniający optymalizację kosztów oraz opłat za świadczone usługi.

6.2.Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do ustalania opłat w oparciu o niezbędne przychody, których wartość pokrywa uzasadnione wydatki związane z eksploatacją, utrzymaniem i rozwojem urządzeń wodociągowych, ponoszonych dla zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości usług - z uwzględnieniem kryterium racjonalizacji prowadzenia działalności.

6.3.Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do uwzględnienia przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody w wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych.

7.Wygaśnięcie zezwolenia.

7.1.Zezwolenie wygasa:

7.l.l.w związku z likwidacją podmiotu , na którego wniosek zostało wydane,

7.1.2.w związku z zaniechaniem przez przedsiębiorstwo działalności objętej zezwoleniem.

8. Zezwolenie może być cofnięte:

8.1.za zgodnym porozumieniem stron,

8.2.na skutek rażącego - systematycznego nie wywiązywania się przedsiębiorstwa z zadań określonych w niniejszym zezwoleniu oraz w regulaminie dostarczania wody, o czym przedsiębiorstwo winno być uprzedzone,

8.3.utraty przez przedsiębiorstwo innych pozwoleń niezbędnych dla realizacji przedmiotu zezwolenia,

8.4.ze względu na wymogi obronności i bezpieczeństwa państwa określone w odrębnych przepisach.

9. Warunki dotyczące okoliczności, w których zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania :

9.1.Zezwolenie może być cofnięte przedsiębiorstwu bez odszkodowania w następujących przypadkach :

9.1.1.w związku z ewidentnym naruszeniem obowiązków wynikających z zezwolenia,

9.1.2.gdy przemawia za tym interes państwa lub wynika to z realizacji przepisów o obronności i bezpieczeństwie państwa,

9.1.3.utraty przez przedsiębiorstwo zdolności wykonywania zadań objętych zezwoleniem,

9.1.4.upadłości, bądź likwidacji przedsiębiorstwa,

9.1.5. gdy cofnięcie zezwolenia następuje na wniosek przedsiębiorstwa.

9.2.Cofając zezwolenie Wójt Gminy wskazuje sposób wykonywania działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie do czasu uzyskania zezwolenia przez inne przedsiębiorstwo.

10. Wskazania dodatkowe.

10.1.Uzyskanie niniejszego zezwolenia nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych zezwoleń, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów.

10.2.Zmiana przedmiotu, zakresu i warunków prowadzenia działalności objętej niniejszym zezwoleniem może nastąpić po zmianie tego zezwolenia.

UZASADNIENIE

Dnia 11 czerwca 2002r. L.dz.430/2449/2002, Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu wystąpiło z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Milejewo.
Dnia 7 sierpnia 2002r. Rada Gminy Milejewo - uchwałą Nr XXXIX/227/02 uchwaliła regulamin dostarczania wody i ogłosiła w Dz.Urz.Woj.Warmińsko-Mazurskiego Nr 123 poz.1787.
Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji decyzji.