DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami) w związku z art. 16 ust. 1 i 2, art. 18 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2006r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku:
z dnia 01.06.2011 r. (data wpływu 03.06.2011 r.)

Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu ul. Rawska 2-4 82-300 Elbląg w sprawie wydania zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Elbląg

 

orzekam

1. Zezwalam Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i  Kanalizacji  - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Rawska  2-4 82-300  Elbląg,  posiadającemu  KRS:0000126018, REGON: 170172210, NIP: 578-00-02-157 na  prowadzenie z dniem  03 czerwca 2011r. zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Elbląg, zgodnie z posiadanymi przez Gminę Elbląg pozwoleniami wodnoprawnymi w tym zakresie.

2. Zobowiązuję wnioskodawcę do:

• prowadzenia racjonalnej gospodarki w zakresie działalności objętej niniejszym zezwoleniem, tj. dostarczania wody w sposób ciągły i niezawodny, w wymaganej ilości i o odpowiednim ciśnieniu oraz odbioru ścieków w sposób ciągły i niezawodny,
• przestrzegania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
• wprowadzenia ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru.

3. Zezwolenie zostaje wydane na czas nieoznaczony.

4. Zezwolenie zostanie cofnięte:

• na wniosek Przedsiębiorstwa,
• gdy  wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem,
• przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne przestało spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności określonej w zezwoleniu,
• przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne nie usunęło, w wyznaczonym przez wójta terminie, stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami prawa regulującymi działalność gospodarczą objętą zezwoleniem.

5.  Zezwolenie może zostać cofnięte:

• gdy przepisy odrębne tak stanowią,
• przedsiębiorca nie podjął, mimo wezwania lub zaprzestał wykonywania działalności określonej w zezwoleniu.

6. Cofając zezwolenie Wójt Gminy wskazuje sposób wykonywania  działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie do czasu uzyskania zezwolenia przez inne przedsiębiorstwo.

UZASADNIENIE

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Rawska 2-4 82-300 Elbląg, w związku z wygraniem przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Gminę Elbląg na „EKSPLOATACJĘ SIECI WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ELBLĄG" wnioskiem z dnia 01.06.2011r. (data wpływu 03.06.2011r.) wystąpiło do Wójta Gminy Elbląg o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Przedłożony wniosek spełniał wymagania określone w art. 17 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2006r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami). Do wniosku dołączony został „regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Elbląg".

W związku z powyższym Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Rawska 2-4 82-300 Elbląg spełnia warunki wymagane ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków określone dla przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Wnioskodawca wniósł opłatę skarbową w wysokości 82,0 zł - część III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).

Biorąc powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Elbląg, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.