DECYZJA URZĘDU MIEJSKIEGO

w przedmiocie prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasta Elbląg


 

Elbląg, dnia 10.12.2002 r.

IM.RK.7015-12-1/2002

 

DECYZJA

Na podstawie:
- art. 16 ust. 1 i art. 18 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami).
- art. 104 k.p.a.
po rozpatrzeniu wniosku Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 maja 2002 r. w przedmiocie prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasta Elbląg

udzielam zezwolenia

Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 82-300 Elbląg ul. Rawska 2-4 posiadającemu:
Numer w rejestrze przedsiębiorstw:         RHB 772
Statystyczny numer identyfikacyjny REGON:  170172210
Numer identyfikacji podatkowej NIP:        578-00-02-157
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasta Elbląg począwszy od dnia 16.12.2002 r.

Zezwolenie niniejsze wydaje się na czas nieoznaczony.

Realizacja niniejszego zezwolenia winna odbywać się na następujących warunkach:

1. Przedmiot działalności:

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:

- ujmowanie zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym, uzdatnianie i dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodno-prawnym.

2. Obszar działalności.

Obszarem działalności przedsiębiorstwa objętym niniejszym zezwoleniem jest Gmina Miasto Elbląg.

3. Wymagania w zakresie usług wodociągowych i kanalizacyjnych:

3.1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do prowadzenia działalności objętej niniejszym zezwoleniem zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a w szczególności do:

- zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- odpowiedniej jakości usług świadczonych odbiorcom usług,
- spełniania wymagań dotyczących ochrony środowiska,
- optymalizacji kosztów prowadzonej działalności.

3.2.
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do utrzymywania urządzeń wodociągowych w stanie gwarantującym ciągłe dostawy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wymaganych ilościach, pod odpowiednim ciśnieniem i o jakości zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia i uściślonej oraz nadzorowanej przez właściwy organ Inspekcji Sanitarnej.

3.3.
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do utrzymywania urządzeń kanalizacyjnych w stanie gwarantującym ciągłe i niezawodne odprowadzanie i oczyszczanie ścieków zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym, jak również prowadzenia bieżącej kontroli ilości i jakości ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych określonych w art. 9, 10 i 11 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

3.4.
Przedsiębiorstwo zapewni poziom jakości świadczonych usług wodociągowych i kanalizacyjnych spełniający kryteria i standardy określone w obowiązującym na obszarze gminy Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

4. Warunki, zakres i tryb kontroli realizacji zezwolenia i przestrzegania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków:

4.1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia dokumentacji dotyczącej jakości świadczonych usług wodociągowych i kanalizacyjnych, a w szczególności:

- prowadzenia i aktualizacji dokumentacji dotyczącej eksploatowanych urządzeń wodociągowych (tj. ujęć wód podziemnych, studni publicznych, urządzeń służących do magazynowania i uzdatniania wody, pompowni, sieci wodociągowych) i urządzeń kanalizacyjnych (tj. sieci, wylotów urządzeń kanalizacyjnych, urządzeń oczyszczających ścieki i przepompowni ścieków).
- dokumentacji dotyczącej przeglądów i pomiarów wykonanych podczas użytkowania i eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- zapisów zdarzeń np. wystąpienia zatorów w kanalizacji, zapadnięć kanałów, studzienek kanalizacyjnych i włazów itp.
- ewidencji zawartych umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,
- ewidencji kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
- ewidencji reklamacji i wniosków odbiorców usług oraz sposobu ich załatwienia,
- ewidencji awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ich zasięgu, negatywnych skutków oraz czasu usuwania,
- ewidencji i archiwizowaniu protokółów z kontroli a także sposoby realizacji wniosków pokontrolnych

4.2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do przedkładania Prezydentowi Miasta wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym informacji o:

- jakości usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczona do spożycia przez ludzi,
- jakości usług zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym działań ograniczających szkodliwe oddziaływanie na środowisko,
- skuteczności likwidacji awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- realizacji skarg i wniosków oraz wniosków pokontrolnych.

4.3. Upoważnieni przedstawiciele Urzędu Miejskiego mają prawo wglądu w dokumenty określone w pkt. 4.1. oraz kontroli przestrzegania przez Przedsiębiorstwo warunków niniejszego zezwolenia i Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

5. Warunki wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru.

W przypadku niedoboru wody spowodowanego nieprzewidzianą zmniejszoną wydajnością ujęć wody lub nieprzewidzianymi zwiększonymi rozbiorami wody przekraczającymi możliwości przepustowości sieci wodociągowej, przedsiębiorstwo zobowiązane jest do pilnego opracowania i wdrożenia programu dostaw wody, a do tego czasu ma wprowadzić:

- rotacyjny system dostarczania wody
- uruchomienie zastępczych punktów poboru wody, rozmieszczonych w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez odbiorców usług i opublikowanie informacji o ich usytuowaniu.
- poinformowanie w sposób zwyczajowo przyjęty, Prezydenta Miasta i odbiorców o zaistniałej sytuacji.

Powyższe działania tj. uruchamianie zastępczych punktów poboru wody i powiadamiania należy wprowadzić także przy likwidacji awarii sieci wodociągowej.

6. Prowadzenie racjonalnej gospodarki w zakresie działalności objętej zezwoleniem:

6.1.
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zbiorowego odprowadzenia ścieków w sposób zapewniający optymalizację kosztów i opłat.

6.2.
Przedsiębiorstwo jest obowiązane opracować i przedstawić Radzie Miejskiej do uchwalenia wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, zawierające informacje określone w art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

6.3.
Przedsiębiorstwo jest obowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w pkt. 6.2.

6.4.
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do ustalenia taryfy w oparciu o niezbędne przychody, których wartość pokrywa uzasadnione wydatki związane z eksploatacją, utrzymaniem i modernizacją urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ponoszonych dla zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości usług.

6.5.
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do uwzględnienia przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków w wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w pkt. 6.2.

7. Warunki wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia:

7.1.
Zezwolenie wygasa w związku z:

- likwidacją Przedsiębiorstwa
- zaniechaniem przez Przedsiębiorstwo działalności objętej zezwoleniem.

7.2.
Zezwolenie może zostać cofnięte:

- na wniosek Przedsiębiorstwa
- na skutek rażącego systematycznego nie wywiązywania się Przedsiębiorstwa z zadań określonych w niniejszym zezwoleniu oraz w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Gminy Miasta Elbląg.
- utraty przez Przedsiębiorstwo pozwoleń niezbędnych dla realizacji przedmiotu zezwolenia
- ze względu na wymogi obronności i bezpieczeństwa państwa określone w odrębnych przepisach

7.3.
Cofając zezwolenie Prezydent Miasta wskazuje sposób wykonywania działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie do czasu uzyskania zezwolenia przez inne przedsiębiorstwo

8.Warunki dotyczące okoliczności, w których zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania:

Zezwolenie może zostać cofnięte Przedsiębiorstwu bez odszkodowania w następujących przypadkach:

- w związku z naruszaniem obowiązków wynikających z zezwolenia,
- utraty przez Przedsiębiorstwo zdolności wykonywania zadań objętych zezwoleniem,
- upadłości , bądź likwidacji Przedsiębiorstwa,
- na wniosek Przedsiębiorstwa

UZASADNIENIE

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu S-ka z o.o. w dniu 29.05.2002 r. złożyło wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, który po uzupełnieniu w dniu 11.09.2002 r. spełnił wymagania określone w art. 17 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami).
W oparciu o tak przedłożony wniosek ustalono, że EPWiK w Elblągu S-ka z o.o. spełnia warunki określone dla przedsiębiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego w art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
W związku z powyższym przychylając się do wniosku strony postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.