PROCEDURA ZGŁASZANIA REKLAMACJI

Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości usług świadczonych przez EPWiK Sp. z o.o. oraz wysokości opłat za te usługi.

 

I. Forma zgłoszenia reklamacji

Reklamacja wymaga formy pisemnej. Klient może skorzystać z druku Reklamacji dostępnego w siedzibie EPWiK Sp. z o.o. lub na stronie internetowej www.epwik.com.pl

Do pobrania: DRUK REKLAMACJI

II. Miejsce i sposób zgłoszenia reklamacji

Reklamacja może być zgłoszona:

- osobiście w siedzibie EPWiK Sp. z o.o. ul. Rawska 2-4 82-300 Elbląg w Dziale Obsługi Klienta lub w Sekretariacie.           

- za pośrednictwem poczty na adres siedziby EPWiK Sp. z o.o.

- za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadzór nad procesem reklamacji i skarg prowadzi: : Mieszko Paśnik
Telefon kontaktowy:       55 230 74 30
E-mail:                            Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

III. Zakres danych zawartych w reklamacji

Reklamacja powinna zawierać m.in.:

- imię i nazwisko (nazwa firmy) i adres zgłaszającego reklamację

- adres korespondencyjny i dane kontaktowe

- numer ewidencyjny odbiorcy usług

- przedmiot reklamacji (czego dotyczy reklamacja)

- uzasadnienie reklamacji.

 

IV. Termin rozpatrzenia reklamacji

EPWiK Sp. z o.o. zobowiązane jest do rozpatrzenia reklamacji:

Gmina Miasto Elbląg - w terminie 30 dni od daty wpływu reklamacji do przedsiębiorstwa

Gmina Elbląg - w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji do przedsiębiorstwa

Gmina Milejewo - w terminie 30 dni od daty wpływu reklamacji do przedsiębiorstwa.

 

V. Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji

Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i przesyłana listem poleconym na adres wskazany przez składającego reklamację.

 

Tryb rozstrzygania spraw spornych

Na podstawie art. 27e ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.) odbiorcy usług przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk o rozstrzygnięcie sprawy spornej dotyczącej:

1) odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

2) odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.