logo uniafunduszepwik


SYSTEMY GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA ELBLĄG

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przystąpiło do realizacji projektu nr POIS.02.01.00-00-0004/17 pn „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,  działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Umowa o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana w dniu 9.08.2017 r.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

 1. Budowa kanalizacji deszczowej dla ulic: Okrężna, Druskiennicka, Nowogródzka, Tarnopolska, Grodzieńska, Kowieńska w Elblągu (etap I oraz etap II),
 2. Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Elbląga.

Wartość zadań objętych projektem wynosi 8.526.482,30 PLN brutto, a kwota dofinansowania ze środków unijnych 3.908.461,80 PLN. Pozostała kwota to środki własne EPWiK.

Projekt realizowany jest w latach: 2017-2020.

Efekty projektu wyrażone wskaźnikami produktu i wkaźnikami rezultatu bezpośredniego :

 • Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 1,31 km
 • Długość wyremontowanej sieci kanalizacji deszczowej – 3,28 km
 • Liczba wybudowanych urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi  – 1 szt.
 • Powierzchnia objęta systemem zagospodarowania wód opadowych – 0,12 km2 
 • Pojemność wybudowanych objektów małej retencji – 600 m3
 • Liczba osób objetych systemem zagospodarowania wód opadowych – 693 osoby.

Realizowane zadania mają na celu wzmocnienie odporności obszaru objętego projektem na powodzie i susze, poprzez prawidłowe gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta.

Istnieje możliwość przekazania informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 1. specjalny adres e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)   lub
 2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci).

 Projekt został zrealizowany. Ostatnie z zadań w ramach projektu to jest Budowa kanalizacij deszczowej dla ulic : Okrężna, Druskiennicka, Nowogródzka, Tarnopolska, Grodzieńska, Kowieńska w Elblągu (etap II) zostało zakończone w maju 2020r.


 

logo uniafunduszepwik
nfosig do stopki popr

MODERNIZACJA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI ELBLĄG

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przystąpiło do realizacji projektu nr POIS.02.03.00-00-0025/17 pn „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,  działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Umowa o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana w dniu 8.12.2017 r.

W ramach projektu realizowane będą następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

 1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej w Elblągu.
 2. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w mieście Elblągu obejmująca wykonanie następujących zadań:
 • Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Zawodzie wraz z przebudową przepompowni ścieków Grochowska i budową nowej przepompowni ścieków Kotwicza i Nowodworska w Elblągu,
 • Przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Zatorze i Śródmieście wraz z przebudową przepompowni ścieków Malborska i Tamka w Elblągu,
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wiązowa - Jesionowa w Elblągu.
 1. Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej.

Wartość zadań objętych projektem wynosi 108 116 687,32 PLN brutto, a kwota dofinansowania ze środków unijnych 56 242 715,68 PLN. Pozostała kwota to środki własne EPWiK oraz pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt realizowany będzie w latach: 2018-2021.

Wskaźniki rzeczowe projektu:

 • Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków – 1 szt. o średniej projektowanej przepustowości Qśr.d= 22.000 m3/d i projektowanej równoważnej liczbie mieszkańców 165 000 RLM
 • Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 0,84 km
 • Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej – 4,15 km
 • Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączą się do sieci w wyniku realizacji projektu – 96 osób
 • Liczba wdrożonych inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi (kanalizacja deszczowa) – 1 szt.

 

W związku ze wzrostem cen w dwóch kolejnych ogłoszonych postępowaniach przetargowych na zadanie  „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu”,  wartość projektu wzrosła do kwoty 201.155.654,01 zł. Jednocześnie EPWiK uzyskało zwiększenie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, które na podstawie zawartego w dniu 31.12.2019 r. aneksu do umowy o dofinansowanie, wynosi  71.242.715,68 zł. Termin realizacji projektu został przedłużony do 30.09.2022 r., a zakres zadań nie związanych z „Przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu” został ograniczony do niezbędnego minimum.

Aktualne Wskaźniki rzeczowe projektu przedstawiają się następująco:

 • Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków – 1 szt. o średniej projektowanej przepustowości Qśr.d= 22.000 m3/d i projektowanej równoważnej liczbie mieszkańców 165 000 RLM
 • Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 0,84 km
 • Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej – 0,7 km
 • Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączą się do sieci w wyniku realizacji projektu – 96 osób

Głównym celem projektu jest poprawa integralności środowiskowej i zmniejszenie ryzyka jego zanieczyszczenia oraz wypełnienie zobowiązań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) i uregulowań w zakresie oczyszczania ścieków obowiązujących w Polsce i krajach UE.

Bezpośrednie cele przedsięwzięcia to: podniesienie niezawodności systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, ograniczenie spływu zanieczyszczeń do rzeki Elbląg i Zalewu Wiślanego,  obniżenie ryzyka katastrofy budowlanej i w konsekwencji ryzyka katastrofy ekologicznej.

                                                    

Istnieje możliwość przekazania informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 1. specjalny adres e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)   lub
 2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci).