Laboratorium Badania Ścieków w Elblągu wykonuje badania ścieków na potrzeby własne i na zlecenie Klienta. Laboratorium zapewnia wysoką jakość badania potwierdzoną wdrożonym systemem zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, uzyskaniem certyfikatu akredytacji          nr AB 941 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji oraz wysokimi kwalifikacjami personelu sprawdzanymi przez udział w badaniach biegłości.

Laboratorium Badania Ścieków prowadząc swoją działalność postępuje zgodnie z zasadami określonymi w Księdze Jakości i zapewnia że:

  • działania Laboratorium zawsze będą służyć rozwiązywaniu problemów klienta z zachowaniem wszystkich jego praw
  • Laboratorium nie podejmuje się wykonania badania przy zastosowaniu metod, które nie gwarantują wiarygodności wyników
  • badania są wykonywane przez personel bezstronny i niezależny od jakichkolwiek nacisków finansowych ze strony klienta i innych stron
  • prawa klienta (zachowanie poufności, możliwość reklamacji) zawsze są przestrzegane

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową i sprzęt pomocniczy niezbędne do wykonywania badań

Ceny badań stosowane w Laboratorium Badania Ścieków

L.p.

Status metody

Badany parametr

Normy lub procedury badawcze

Cena zł

1

A, R

 pH 

PN-EN ISO 10523:2012                                    

18,79

2

A, R

BZT  mg/l

PN-EN ISO 5815-1:2019-12

62,65

3

A, R

BZT5   mg/l

PN-EN 1899-2 : 2002

62,65

4

A, R

ChZT  mg/l

PN-ISO 6060 : 2006

62,65

5

R

ChZT  mg/l

PN-ISO 15705:2005

62,65

6

A, R

Zawiesiny ogólne  mg/l

PN-EN 872 :2007 +Ap1:2007

62,65

7

A

Stężenie azotu amonowego   mg/l

PN-C-04576-4 : 1994

31,33

8

A, R

Stężenie azotu amonowego   mg/l

PN-ISO 5664 : 2002

31,33

9

A, R, W

Stężenie azotu azotanowego  mg/l

PN-82C-04576.08

31,33

10

A

Stężenie azotu ogólnego   mg/l

PB – 11/2012 wydanie1

z dnia 24.05.2012

93,97

11

A, R

Stężenie fosforu ogólnego   mg/l

PN-EN ISO 6878 :2006

+ Ap1:2010 +Ap2:2010

93,97

12

A, R

Stężenie chlorków   mg/l

PN-ISO 9297 :1994

18,79

13

A

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

PN-ISO 5667-10 :1997

31,33

14

A

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych średniodobowych

PN-ISO 5667-10 :1997

200,00

A –analizy akredytowane przez  PCA

R – badanie wykonane metodami referencyjnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r (Dz.U. z 2019r. poz. 1311)

W- norma badawcza wycofana bez zastąpienia

Ponadto Laboratorium Badania Ścieków wykonuje badania ścieków i osadów ściekowych nie objętych akredytacją

L.p.

Status metody

Badany parametr

Normy lub procedury badawcze

Cena zł

1

W

Pomiar temperatury oC

PN-77/C-04584

12,53

2

 

Tlen  rozpuszczony  mg/l

PN-EN 25814 : 1999

18,79

3

R

Stężenie azotu azotynowego   mg/l

PN-EN 26777 : 1999

31,33

4

R

Stężenie fosforanów  mg/l

PN-EN ISO 6878 :2006

+ Ap1:2010 +Ap2:2010

31,33

5

W

Zawartość substancji ekstrahujących się eterem naftowym  mg/l

PN-86/C-04573/01

62,65

6

W

Zawartość suchej pozostałości,

pozostałości po prażeniu, straty przy

prażeniu oraz subst. organ. i lotnych  mg/l

PN-78/C-04541

62,65

7

W

Zawartość zawiesin ogólnych, mineralnych i lotnych  mg/l

PN-72/C-04559/02

62,65

8

 

Stężenie detergentów  mg/l

PB – 3/2006 wydanie1

z dnia 16.10.2007

93,97

9

R

Stężenie żelaza ogólnego  mg/l

PN-ISO 6332:2001

+Ap 1:2016-06

31,33

10

W

Zawiesiny łatwoopadające  ml/l

PN-72/C-04559/03

12,53

11

 

Charakterystyka osadów ściekowych.

Zawartość suchej pozostałości i zawartość wody  g/kg

PN-EN 12880 :2004

62,65

12

 

Charakterystyka osadów ściekowych

Oznaczanie straty przy prażeniu suchej

masy osadu  g/kg

PN-EN 12879 :2004

62,65

13

W

Oznaczanie indeksów osadu czynnego  ml/g

PN-75/C-04616/03

62,65

14

 

Koszt transportu (kierowca+samochód)      za godzinę

 

85,56

R – badanie wykonane metodami referencyjnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r (Dz.U. z 2019r. poz. 1311)

W- norma badawcza wycofana bez zastąpienia

Przy stosowaniu ww. stawki należy doliczyć podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

 

Dodatkowe informacje - pod numerem telefonu (55)2307298 - p. Monika Mazurek

 

Do pobrania :

Instrukcja pobierania próbek ścieków

Zlecenie wykonania badania

Procedura składania skargi

Formularz skargi

Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego

Zakres akredytacji laboratorium badawczego