blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

logo PIU.jpg

 

do wykonawców zainteresowanych wykonaniem usługi „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu nr POIS.02.01.00-00-0004/17 „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg”.

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 15.03.2018 r.

CPV 71.24.70.00-1

CPV 71.24.80.00-8

CPV 71.54.00.00-5

Termin realizacji zmówienia:

 1. Terminem rozpoczęcia będzie data zawarcia umowy.
 2. Zakłada się następujący harmonogram świadczenia usług przez Inżyniera:
 • Planowane terminy realizacji zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej, Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej, Kowieńskiej – Etap II”: maj 2018 r. ÷ październik 2019 r.
 • Planowane terminy realizacji zadania „Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Elbląga”: kwiecień 2018 r. ÷ październik 2019 r., w tym: prace projektowe kwiecień ÷ listopad 2018 r., roboty budowlane grudzień 2018 r. ÷ październik 2019 r.,
 • Planowany termin rozliczenia Projektu i przekazania Zamawiającemu raportu końcowego– 30 listopad 2019 r.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa zapytanie ofertowe, które otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00, Dział Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym oraz nie polegają wykluczeniu z postępowania. W celu potwierdzenia jw. Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty szczegółowo wymienione w zapytaniu ofertowym.

Kryteria oceny ofert:

 • cena (brutto) –  90%
 • doświadczenie Koordynatora Zespołu - 10%

Oferty oznaczone: „„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w pokoju nr 17.

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 7 000zł (słownie: siedem tysięcy).

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy - wartość usługi nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Postępowanie prowadzi się w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień dofinansowywanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” opracowany na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, wprowadzony Zarządzeniem nr 3/2017 z dnia 25.05.2017 r. Dyrektora Zarządu EPWiK Sp. z o.o.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

pełna treść ogłoszenia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1091723

dokumenty do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe, [wzór umowy i opis przedmiotu zamówienia (zał. 1)]
 2. Formularze do zapytania ofertowego (zał. 2 – 7)
 3. Projekt budowlany-wykonawczy dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej, Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej, Kowieńskiej – Etap II”, (zał. 8)
 4. Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Elbląga” (zał. 9a)
 5. Inspekcja TV kanałów (zał. 9b)
 6. Regulamin udzielania zamówień dofinansowywanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (zał. 10)
 7. informacja o unieważnieniu postępowania

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...