blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na wykonanie systemu zabezpieczenia elektronicznego Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej przy ul. Malborskiej 97 w Elblągu

Termin składania ofert upływa o  godz. 10:00 w dniu 06.02.2018 r. 

Termin realizacji zmówienia – maksymalnie 4 miesiące od daty zawarcia umowy.

Przed złożeniem oferty Oferenci zobowiązani są dokonać wizji na obiekcie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu - do kontaktu: p. Ireneusz Leszczyński, tel. 55 2307250, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00 (Dział Obsługi Klienta tel. 552307105), pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

Dokumentację projektową stanowiącą załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia odebrać można wyłącznie osobiście podczas wizji lokalnej na terenie SUW Malborska.

Dokumentacja udostępniona zostanie na wniosek Oferenta, do którego dołączyć należy oświadczenie o zachowaniu poufności (wg załączonego wzoru).

Wniosek o przykazanie dokumentacji projektowej oraz oświadczenie jw. podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta (zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) lub inne, działające na podstawie stosownego pełnomocnictwa podpisanego przez takie osoby. Pełnomocnictwo złożyć należy z wnioskiem.

Oferty oznaczone: „Zabezpieczenie SUW Malborska - oferta składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 (06.02.2018 r.) w pokoju nr 17.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

1.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację, w tym posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2.w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

3.nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,

4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie poparte należytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert) co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł (brutto), polegającej na budowie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa obejmującego łącznie:

  • system telewizji przemysłowej oparty na transmisji z wykorzystaniem protokołu IP pomiędzy kamerą a rejestratorem, oraz
  • system sygnalizacji alarmu, oraz
  • wizualizację obu systemów bezpieczeństwa (CCTV i SSWiN).

5. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Oferent zobowiązany jest skierować do wykonania zamówienia:

  • osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (albo odpowiadające im, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robót albo inspektora nadzoru przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie systemów zabezpieczenia elektronicznego CCTV lub SSWiN,
  • co najmniej dwie osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia,
  • osobę posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne serii „E” uprawniające do obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci oraz do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych na stanowisku eksploatacji o napięciu do 1 kV,

Uwaga: funkcje jw. mogą był łączone, przy spełnieniu przez osobę/y wymaganych kwalifikacji i doświadczenia.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy składają z ofertą w celu wykazania spełnienia warunków udziału wymienia specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Kryteria oceny ofert: cena (brutto) – 95 %, okres gwarancji – 5 %

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

dokumenty do pobrania:

1. oświadczenie o zachowaniu poufności

2. siwz

3. umowa

4. formularze (word, excel)

 

 

 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...