blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową systemu zabezpieczenia elektronicznego Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Malborskiej 97 w Elblągu

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 06.02.2018 r. 

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00 (Dział Obsługi Klienta tel. 552307105), pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

Dokumentację projektową stanowiącą załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia odebrać można wyłącznie osobiście w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu - do kontaktu p. Ireneusz Leszczyński tel. 552307250, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokumentacja udostępniona zostanie na wniosek Oferenta zawierający:

 1. zobowiązanie do zachowania poufności otrzymanych informacji oraz dokumentacji projektowej (wg załączonego wzoru),
 2. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych (o specjalności jak niżej) osoby przewidzianej do sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:

Wniosek o przykazanie dokumentacji projektowej i dołączone do wniosku dokumenty podpisują (poświadczają „za zgodność z oryginałem”) osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta (zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) lub inne, działające na podstawie stosownego pełnomocnictwa podpisanego przez takie osoby (dołączonego do wniosku).

Oferty oznaczone: „Nadzór SUW Malborska - oferta składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 (06.02.2018 r.) w pokoju nr 17.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,
 2. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
 3. nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
 4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 5. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Od osoby wskazanej na inspektora nadzoru inwestorskiego wymaga się:
 1. posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (albo odpowiadających im, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),
 2. doświadczenia w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robót albo inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji co najmniej trzech robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie systemów zabezpieczenia elektronicznego CCTV albo SSWiN, przy czym jedna z nich musi dotyczyć budowy zintegrowanego systemu bezpieczeństwa obejmującego łącznie:
 • system telewizji przemysłowej CCTV oparty na transmisji z wykorzystaniem protokołu IP pomiędzy kamerą a rejestratorem oraz
 • system sygnalizacji alarmu SSWiN oraz
 • wizualizację obu systemów bezpieczeństwa (CCTV i SSWiN).

Termin realizacji zmówienia – stosownie do postępu robót (w warunkach przetargu dot. wykonawstwa ustalono maksymalnie 4 miesiące od daty zawarcia umowy z wykonawcą - przewiduje się, że nastąpi to w okresie: luty 2018 r. – maj 2018 r.

Umowa w niniejszym przetargu zawarta zostanie po zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych systemu zabezpieczenia elektronicznego SUW Malborska

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

dokumenty do pobrania:

1. oświadczenie o zachowaniu poufności

2. siwz

3. umowa

4. formularze

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...