blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na odbiór i przetwarzanie skratek (kod odpadu 19 08 01)

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 04.01.2018 r.

Przewidywana ilość powstających odpadów ok. 250 Mg rocznie.

Wymagany termin realizacji zamówienia – 21.01.2018r. do dnia 31.12.2019r.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00 Dział Obsługi Klienta, tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:

  1. posiadają wymagane prawem zezwolenia na transport oraz przetwarzanie odpadu objętego zamówieniem,
  2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,
  3. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
  4. nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
  5. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa oświadczenie oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów i na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie odpadu objętego zamówieniem.

Oferty oznaczone: skratki - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w dniu 04.01.2018 r., w pokoju nr 17.

Zamówienie udzielone zostanie Oferentowi, który złoży ofertę najtańszą.

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

dokumenty do pobrania:

  1. siwz
  2. umowa
  3. oferta

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...