blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na dostawę materiałów instalacyjnych do wykonania bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej metodą wykładziny z rur utwardzanych na miejscu (CIPP) zgodnie z PN-EN13566-4 (DN300 - 233 mb, DN250 - 281 mb i DN200 - 273 mb).

Termin realizacji: do 2 tygodni od daty zwarcia umowy.

Termin składania ofert upływa w dniu 04.12.2017 r. o godz. 10:00.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00 w Dziale Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,
  • w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
  • nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
  • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa oświadczenie (treść w formularzu oferty).

Oferty oznaczone „rękaw CIPP - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2017 r. o godz.10:05w pok. 17.

Zamawiający wybierze ofertę ważną z najniższą ceną netto (bez podatku VAT).

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

dokuemnty do pobrania:

1. siwz

2. umowa

3. oferta

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...