blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na sporządzenie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody „Zalesie”, gm. Milejewo oraz uzyskanie decyzji o ustanowieniu strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych (studni głębinowych Nr 2 i Nr 3) w miejscowości Zalesie, gm. Milejewo.

Termin składania ofert upływa w dniu 27.11.2017 r. o godz. 10:00.

Termin realizacji zamówienia:

  • opracowanie operatu wodnoprawnego i złożenie właściwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody „Zalesie” oraz o ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych (studni głębinowych Nr 2 i Nr 3) w miejscowości Zalesie – do dnia 18.01.2018 r.,
  • doręczenie Zamawiającemu ostatecznych decyzji – do dnia 27.03.2018 r.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00 w Dziale Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

  1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,
  2. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
  3. nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
  4. posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, w szczególności w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert w niniejszym przetargu, wykonali co najmniej 3 operaty wodnoprawne na podstawie których uzyskano prawomocne decyzje pozwoleń wodnoprawnych. Minimum jeden w tych operatów dotyczyć musi wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
  5. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa oświadczenie i wykaz wykonanych usług (w formularzu oferty) oraz dowody, że usługi te zostały wykonane należycie.

Oferty oznaczone „operat wodnoprawny - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi o godz.10:05  w dniu 27.11.2017 r. w pokoju nr 17.

Zamawiający wybierze ofertę najtańszą spośród ofert ważnych

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

dokumenty do pobrania:

1. siwz

1a. pozwolenie wodnoprawne

1b. decyzja zasobowa studnia nr 2

1c. decyzja zasobowa studnia nr 3

2. umowa

3. oferta

4. odpowiedzi na pytania

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...