blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową systemu zabezpieczenia elektronicznego Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Malborskiej 97 w Elblągu

Termin składania ofert upływa 17.11.2017 r. o godz. 10:00.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00 (Dział Obsługi Klienta tel. 552307105), pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

Dokumentację projektową oraz wzór umowy z Wykonawcą robót (stanowiące załączniki nr 1 i nr 2) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia odebrać można wyłącznie osobiście w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu - do kontaktu p. Janusz Konert tel. 552307114, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokumentacja udostępniona zostanie na wniosek Oferenta zawierający:

 1. zobowiązanie do zachowania poufności otrzymanych informacji oraz dokumentacji projektowej,
 2. dołączone, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów osoby przewidzianej do sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:
 • uprawnień budowlanych (o specjalności jak niżej),
 • zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Wniosek o przykazanie dokumentacji projektowej i dołączone do wniosku dokumenty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta (zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) lub inne, działające na podstawie stosownego pełnomocnictwa podpisanego przez takie osoby (dołączonego do wniosku).

Oferty oznaczone: „Nadzór SUW Malborska - oferta składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00 w dniu 17.11.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w pokoju nr 17.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,
 2. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
 3. nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
 4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 5. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Od osoby wskazanej na inspektora nadzoru inwestorskiego wymaga się:

a) posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (albo odpowiadających im, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),

b) wpisania na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 ze zm.)

c) doświadczenia w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robót albo inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji co najmniej trzech robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie systemów zabezpieczenia elektronicznego CCTV albo SSWiN, przy czym jedna z nich musi dotyczyć budowy zintegrowanego systemu bezpieczeństwa obejmującego łącznie:

 • system telewizji przemysłowej CCTV oparty na transmisji z wykorzystaniem protokołu IP pomiędzy kamerą a rejestratorem oraz
 • system sygnalizacji alarmu SSWiN oraz
 • wizualizację obu systemów bezpieczeństwa (CCTV i SSWiN).

Termin realizacji zmówienia – stosownie do postępu robót (w warunkach przetargu dot. wykonawstwa ustalono maksymalnie 5 miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawcą - przewiduje się, że nastąpi to w okresie: listopad 2017 r. – marzec 2018 r.).

Umowa w niniejszym przetargu zawarta zostanie po zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych systemu zabezpieczenia elektronicznego SUW Malborska

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

dokumenty do pobrania:

1. siwz

2. umowa

3. oferta

 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...