blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na dostawę fabrycznie nowych wodomierzy ultradźwiękowych (598 szt.) z wbudowanym modułem radiowym oraz systemu zdalnego ich odczytu.

Termin składania ofert upływa 13.11.2017 r. o godz. 10:00.

Termin wykonania zamówienia:

  1. dostawa wodomierzy: pierwsza partia ok. 50 szt. w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy, pozostała ilość w okresie do 1 roku od daty zawarcia umowy: partiami po ok. 200 szt., sukcesywnie, stosownie do potrzeb zgłaszanych z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.
  2. uruchomienie systemu i instruktaż pracowników – w dniu dostawy pierwszej partii wodomierzy.
  3. użytkowanie oprogramowania oraz wsparcie techniczne i eksploatacyjne - 3 lata od uruchomienia systemu.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego: Dział Obsługi Klienta w godz. 8:00-14:00, tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

  1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,
  2. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
  3. nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
  4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym przetargu:
  • wykonali co najmniej 2 dostawy wodomierzy statycznych w ilości co najmniej 400 szt. każda, oraz
  • dostarczyli i wdrożyli co najmniej 1 system zdalnego odczytu wodomierzy (wersja objazdowa lub z transmisją przez GSM) obsługujący min. 400 szt. wodomierzy (system, może dotyczyć jednej z dostaw opisanych w myślniku pierwszym).

W celu potwierdzenia spełnienia warunków Oferent składa oświadczenie, wykaz wykonanych dostaw (w formularzu oferty) oraz dołącza do oferty dowody, że dostawy wymienione w wykazie wykonane zostały należycie (dowodami są poświadczenia, referencje itp. wystawione przez odbiorców).

Oferty oznaczone: „dostawa wodomierzy z systemem zdalnego odczytu - oferta”. składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00 w dniu 13.11.2017 r. (otwarcie o godz. 10:05 w pokoju nr 17).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto oferty - 85 %, długość gwarancji udzielonej na wodomierze - 10 %, ocena techniczna wodomierzy i systemu - 5 %.

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

dokumenty do pobrania:

1. siwz, 1A wodomierze, 1B system UWAGA: plik zmodyfikowany w dniu 06.11.2017 (poprawiono błąd w pkt IV. siwz)

2. umowa

3. oferta

4. formularz cenowy

5. odpowiedzi na pytania 1-4

6. odpowiedzi na pytania 5-8

 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...