blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na wykonanie systemu zabezpieczenia elektronicznego Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej przy ul. Malborskiej 97 w Elblągu

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 30.10.2017 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona zostanie wyłącznie Oferentom posiadającym koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 ze zm.).

Specyfikację odebrać można osobiście w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu - do kontaktu p. Janusz Konert tel. 552307114, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wniosek o przykazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dołączone do wniosku dokumenty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta (zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) lub inne, działające na podstawie stosownego pełnomocnictwa podpisanego przez takie osoby. Do wniosku dołączyć należy:

 1. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię koncesji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego,
 2. oświadczenie o zachowaniu poufności otrzymanych informacji oraz dokumentacji projektowej,
 3. ewentualne pełnomocnictwo jw.

Przed złożeniem oferty Oferenci zobowiązani są dokonać wizji na obiekcie (do kontaktu: p. Ireneusz Leszczyński, tel. 55 2307250).

Oferty oznaczone: „Zabezpieczenie SUW Malborska - oferta składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00 w dniu 30.10.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w pokoju nr 17.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w przedmiocie zamówienia, tj. uzyskali koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 ze zm.)
 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację, w tym posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 3. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
 4. nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
 5. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie poparte należytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert) co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł (brutto), polegających na budowie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa z których każda obejmowała:
 • system telewizji przemysłowej oparty na transmisji z wykorzystaniem protokołu IP pomiędzy kamerą a rejestratorem, oraz
 • system sygnalizacji alarmu, oraz
 • wizualizację obu systemów bezpieczeństwa (CCTV i SSWiN).
 1. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Oferent zobowiązany jest skierować do wykonania zamówienia:
 • osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (albo odpowiadające im, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robót w realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie systemów zabezpieczenia elektronicznego CCTV lub SSWiN.
 • co najmniej dwie osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia,
 • osobę posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne serii „E” uprawniające do obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci oraz do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych na stanowisku eksploatacji o napięciu do 1 kV,

Uwaga: funkcje jw. mogą był łączone, przy spełnieniu przez osobę/y wymaganych kwalifikacji i doświadczenia.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy składają z ofertą w celu wykazania spełnienia warunków udziału i niepodlegania wykluczeniu z postępowania wymienia specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin realizacji zmówienia – maksymalnie 5 miesięcy od daty zawarcia umowy

Kryteria oceny ofert: cena (brutto) – 95 %, okres gwarancji – 5 %

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...