blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na dostawy chlorku poliglinu dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Elblągu

 

Zamówienie obejmuje również zapewnienie przez Dostawcę Zamawiającemu instalacji dozowania koagulantu (zbiornik, pompa dozująca, przewody) na czas obowiązywania umowy. Zamawiający wymaga rozwiązania zapewniającego zdalne, elastyczne dawkowanie koagulantu (np. z wykorzystaniem sieci GPRS, GSM itp.).

Termin realizacji zamówienia – 1.12.2017 r. do dnia 31.07.2018 r.

Przewidywane zapotrzebowanie w okresie umowy wynosi ok. 300 ton.

Miejsce dostawy – Zakład Oczyszczalni Ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00, Biuro Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania, lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:

a)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie;

b)    w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono;

c)    nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami;

d)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, poparte wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwóch dostaw chlorku poliglinu nie mniejszych niż 200 ton każda,

e)    dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia warunków jest złożenie przez Oferenta oświadczenia i wykazu dostaw (w formularzu oferty) oraz dołączenie dowodów (poświadczenia, referencje), że dostawy wymienione w wykazie zrealizowane zostały należycie.

Oferty oznaczone: „koagulant chlorek poliglinu - oferta”. składać należy w Biurze Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:15 w dniu 07.09.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:20 w pokoju nr 17.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

dokumenty do pobrania:

1. siwz

2. umowa

3. oferta

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...