blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na wykonanie metodą bezwykopową (horyzontalnego przewiertu sterowanego) odcinka sieci wodociągowej długości ca 212,3 m z rur PE 100 RC SDR 11 trzywarstwowych odpornych na zarysowanie, o średnicy zewnętrznej 450 mm w obrębie ul. Lotniczej w Elblągu

 

Termin wykonania zmówienia – maksymalnie 1 miesiąc od daty zawarcia umowy.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00, Dział Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

-         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,

-         w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

-         nie zalegają z podatkami oraz ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,

-         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - Oferent musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu co najmniej dwóch rurociągów o długości co najmniej 100 mb i średnicy zewnętrznej minimum 400 mm każdy zrealizowanych metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego. Wykonanie robót potwierdzić należy stosownymi referencjami.

-         dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - funkcję kierownika robót powierzyć należy osobie posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi (lub inne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, odpowiednie do przedmiotu zamówienia).

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu Oferent składa oświadczenie, sporządza wykaz wykonanych robót (w formularzu oferty) oraz dołącza referencje potwierdzające, że roboty budowlane wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Oferty oznaczone: Przewiert ul. Lotnicza w Elblągu - oferta”. składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00 w dniu 04.09.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w pokoju nr 17.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

dokumenty do pobrania:

1. siwz

2. mapa

3. profil

4. umowa

5. oferta

 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...