blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na wykonanie remontu węzła cieplnego oraz instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie Zamawiającego przy ul. Browarnej 93 w Elblągu

 

Termin wykonania zmówienia – maksymalnie 2 miesiące od daty zawarcia umowy.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00, Dział Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

Oferenci zobowiązani są przed złożeniem oferty dokonać wizji na obiekcie.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

-         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację.

-         w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

-         nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,

-         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania zamówienia,

-         dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - funkcję kierownika budowy powierzyć należy osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu Oferent składa oświadczenie (w formularzu oferty) oraz kopię uprawnień kierownika budowy.

Oferty oznaczone: „węzeł cieplny - oferta”. składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00 w dniu 17.07.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w pokoju nr 17.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2146 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 

dokumenty do pobrania:

1. siwz 

2. projekt: część opisowa (2.1), rysunki: mapa (2.2), rys.1 (2.3), rys.2 (2.4), rys.3 (2.5)rys.4 (2.6)

3. przedmiar

4. umowa

5. oferta