blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

do wykonawców zainteresowanych realizacją zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej, Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej, Kowieńskiej – Etap I (odcinek od studni D10 w ul. Okrężnej do studni D23 w ul. Nowogródzkiej)”.

 

Termin realizacji zmówienia – maksymalnie 16 tygodni od daty zawarcia umowy.

 

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa zapytanie ofertowe, które otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00, Dział Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym oraz nie polegają wykluczeniu z postępowania. W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty szczegółowo wymienione w zapytaniu ofertowym (do pobrania poniżej).

 

Kryteria oceny ofert:

-          cena (brutto)                   80%

-          okres gwarancji            – 10%

-          termin wykonania          – 10%

 

Oferty oznaczone: „kanalizacja deszczowa - oferta”. składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00 w dniu 20.07.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w pokoju nr 17.

 

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie dwadzieścia pięć tysięcy).

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2146 z późn. zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy - wartość robót budowlanych nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Postępowania prowadzi się w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień dofinansowywanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” opracowany na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, wprowadzony Zarządzeniem nr 3/2017 z dnia 25.05.2017 r. Dyrektora Zarządu EPWiK Sp. z o.o.). Regulamin do pobrania na stronie internetowej jw.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe (kpl.) - pdf

2. formularze (zał. 2-7 - word) i  (zał. 8 - pdf)

3. dokumentacja

4. regulamin udzielania zamówień POliŚ 2014-2020

 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...