blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego.
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
82-300 Elbląg, ul. Rawska 2 –  4
tel. 55 230 71 05, fax: 55 230 71 03   
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Przedmiot przetargu – charakterystyka oraz ceny wywoławcze.

Lp. Nazwa – marka/typ Nr fabryczny Rok produkcji Producent Cena wywoławcza netto w zł
1. Obrabiarka JAROMA DYSD 3 6669 1985 Jarociński Zakład Przemysłu Maszynowego Leśnictwa 3.000,00
2. Piła tarczowa do drewna 385 1974 Reszelski Zakład Przemysłu Maszynowego 2.000,00
3. Frezarka tarczowa DYFE – 2 6101 1985 Jarociński Zakład Przemysłu Maszynowego Leśnictwa 2.000,00

Do wyżej wymienionych cen należy doliczyć VAT w wysokości 23%. 

3. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu. 
Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi  w siedzibie Spółki, ul. Rawska 2 – 4, w pok. nr 17  w dniu 31.01.2017 r. o godz. 10:00

4. Udział w postępowaniu. 
W przetargu mogą wziąć  udział osoby fizyczne oraz osoby prawne, które:
1)      zabezpieczą ofertę wadium,
2)      złożą ofertę cenową w formie pisemnej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia. 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w niżej wymienionych kwotach:

Lp. Nazwa urządzenia Kwota wadium w zł
1. Obrabiarka JAROMA DYSD 3 300,00
2. Piła tarczowa do drewna 200,00
3. Frezarka tarczowa DYFE – 2 200,00

w formie pieniężnej, należy wpłacić do dnia 31.01.2017 r. do godz. 9.30 gotówką w kasie przedsiębiorstwa (czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:30) bądź też przelewem na następujący rachunek bankowy: BANK MILLENIUM  58 1160 2202 0000 0002 9777 9090
załączając dowód jego uiszczenia do składanej oferty.

6. Zawartość oferty. 
1)      wypełniony i podpisany formularz oferty,
2)      dowód zabezpieczenia oferty wadium. 
W przypadku, gdy przystępujący do przetargu pozostaje w związku małżeńskim, do składanej oferty cenowej należy dołączyć zgodę współmałżonka na udział w przetargu, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.

7. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty.  
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie  i zaadresowana :
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
82-300 Elbląg, ul. Rawska 2 –  4
z adnotacją, którego ze sprzedawanych urządzeń stolarskich dotyczy.
Oferty można przesłać pocztą lub składać osobiście w siedzibie Spółki w Biurze Obsługi Klienta, ul. Rawska 2-4, w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00, do dnia 31.01.2017 r. do godz. 09:30. 

8. Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli: 
1)      zostanie złożona po wyznaczonym terminie i w niewłaściwym miejscu,
2)      nie zostanie zabezpieczona wadium,
3)      nie zostanie złożona na wymaganym formularzu cenowym.
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa niezwłocznie zawiadomi Oferenta.

9.  Zapoznanie się z  przedmiotem sprzedaży. 
Sprzedawane maszyny stolarskie  można oglądać na terenie bazy EPWiK Sp. z o. o., ul. Rawska 2 - 4, do dnia przetargu, po uprzednim, telefonicznym uzgodnieniu terminu.Urządzenia sprzedawane będą w takim stanie technicznym, w jakim znajdować się będą w dniu przetargu.
Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art.558 k.c.   
Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:
w sprawach  merytorycznych i ustalenia terminu oględzin –  Danuta Kutko,  tel. 55 230 74 40,
w sprawach formalnych – Izabela Zambrzycka,  tel. 55 230 73 16. 

10. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zastrzega sobie prawo przerwania, odwołania lub unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. 

11. Informacje dodatkowe. 
1)      Komisja przetargowa wybierze ofertę z najwyższą ceną. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.
2)      W przypadku złożenia przez Oferentów dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie, komisja przetargowa wyłoni nabywcę w drodze dodatkowego przetargu.W zależności od obecności na przetargu w/w Oferentów,  komisja podejmie decyzję o formie i terminie dodatkowego przetargu. Ceny ofert dodatkowych lub wywoławczych  podczas licytacji, nie mogą  być niższe od cen pierwotnie złożonych w przetargu.
3)      Wadium wniesione przez Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia, zostanie zaliczone na poczet całkowitej ceny nabycia.
4)      Wadia złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, będą zwrócone w terminie 3 dni od zakończenia procedury przetargowej.
5)      Wadium przepada na rzecz Sprzedającego jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, odstąpi od zakupu.
6)      Data podpisania umowy kupna – sprzedaży zostanie określona po wyborze najkorzystniejszej oferty.
7)      Nabywca jest zobowiązany  zapłacić całkowitą  cenę  nabycia w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. 
8)      Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez Kupującego całkowitej ceny nabycia i zawarciu umowy kupna – sprzedaży.
9)      Złożenie jednej ważnej ofert wystarczy do przeprowadzenia przetargu.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1   – formularz oferty
2. Załącznik nr 2   – umowa kupna – sprzedaży
3. Załącznik nr 3   – zgoda współmałżonka
 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...