blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na świadczenie usług konserwacji i napraw awaryjnych urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu (13 szt.)

 

Wymagany termin realizacji zamówienia - od 01.03.2017 r. do 28.02.2019 r.

Wymagany termin realizacji zamówienia - od 01.03.2017 r. do 28.02.2019 r.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00 Dział Obsługi Klienta, tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.
 
O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:
1.    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,
2.    w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
3.    nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
4.    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym w szczególności:
•        w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym przetargu wykonywali należycie w ramach jednego zlecenia/umowy przez okres co najmniej pół roku usługi konserwacji, obejmujące minimum pięć urządzeń transportu bliskiego, podlegających dozorowi technicznemu,
•        wskażą do wykonania usług co najmniej dwie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydanym przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego oraz świadectwem kwalifikacyjnym uprawniającym do wykonywania napraw, konserwacji i pomiarów elektrycznych urządzeń elektroenergetycznych o napięciu co najmniej 1kV.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa oświadczenie i informacje w formularzu oferty.
 
Oferty oznaczone: „konserwacja urządzeń UTB - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00 w dniu 13.02.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w pokoju 17.
 
Kryteria oceny ofert:
-          cena oferty – waga 90%
-          stawka roboczogodziny – waga 10%
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych oraz wariantowych.
 
Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

dokumenty do pobrania:
1. siwz UTB
2. umowa UTB
3. oferta UTB

 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...