blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa

 

Termin realizacji zmówienia - 30.06.2017 r.


Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00, Dział Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.
O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a.    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację. Oferent spełni warunek, jeżeli wykaże ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł,
b.    w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,
c.    nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
d.    dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
e.    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe, poparte wykonaniem w okresie 3 lat co najmniej jednego audytu energetycznego przedsiębiorstwa lub audytu efektywności energetycznej obiektów, urządzeń lub instalacji o rocznym zużyciu energii elektrycznej nie mniejszym niż 5 000 MWh.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu Oferent składa oświadczenie (w formularzu oferty) oraz: polisę lub inny dokument ubezpieczenia z dowodem opłacenia składki, wykaz osób, które będą wykonywały audyt i wykaz wykonanych audytów z dowodami, że wykonane one zostały należycie.
Oferty oznaczone: „audyt energetyczny - oferta”. składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00 w dniu 20.02.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w pokoju nr 17.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2146 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.
Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 
dokumenty do pobrania:
1. siwz
2. PPE (pdf, Excel)
3. pojazdy (pdf, Excel)
4. umowa
5. wzory formularzy (oferta, wykazy usług i osób)

6. wyjaśnienia

7. wyjaśnienia

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...