blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na zaprojektowanie, dostawę i montaż kompletnej instalacji do dezynfekcji wody uzdatnionej przy użyciu ClO2 na terenie SUW „Królewiecka” w Elblągu

UWAGA:

Zmiana terminu składania ofert – nowy termin upływa o godz. 10:00 w dniu 13.03.2017 r.

 

Termin realizacji zmówienia – 4 miesiące od daty zawarcia umowy.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego (Dział Obsługi Klienta tel. 552307105), pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a.    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,

b.    w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

c.    nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,

d.    dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Oferent zobowiązany jest skierować do wykonania zamówienia:

-          projektanta oraz kierownika budowy posiadających/posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie co najmniej sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;

-          osobę/osoby posiadające zaświadczenie kwalifikacyjne serii „E” uprawniające do obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci oraz do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych na stanowisku eksploatacji o napięciu do 1 kV oraz zaświadczenie kwalifikacyjne  serii „D” uprawniające do dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji o napięciu do 1 kV oraz do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych na stanowisku dozoru o napięciu do 1 kV.

e.    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie poparte wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert) co najmniej trzech instalacji do dezynfekcji wody uzdatnionej przy użyciu ClO2 dla wydajności SUW nie mniejszej niż 300 m3/h.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu Oferent składa oświadczenie (w formularzu oferty) oraz: uprawnienia i zaświadczenia kwalifikacyjne osób, które będą wykonywać zamówienie, wykaz wykonanych instalacji z dowodami, że wykonane one zostały należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Oferty oznaczone: „instalacja do dezynfekcji - oferta”. składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00 w dniu 06.03.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w pokoju nr 17.

Kryteria oceny ofert:

-          cena     - 90%

-          gwarancja         - 10%

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2146 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

dokumenty do pobrania:

1. siwz

    1a. mapy

    1b. badania X.2016

    1c. badania XII.2016

2. umowa

3. oferta

4. odpowiedzi na pytania

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...