blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na dostawy ok. 800 ton piasku 0/2 mm i ok. 500 ton żwiru 2/8 mm z przeznaczeniem do uzupełnienia warstwy filtracyjnej poletek osadowych oczyszczalni ścieków w Elblągu

 

Dostawy sukcesywne, stosownie do potrzeb Zamawiającego w okresie od daty zawarcia umowy do 30.09.2017 r.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00 w Dziale Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O wykonanie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci którzy:

-         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,

-         w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

-         nie zalegają z podatkami,

-         nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,

-         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

-         dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia ww. warunków Oferent składa oświadczenie (treść w formularzu oferty). Do oferty dołączyć należy również koncesję na wydobywanie kruszywa (dla złóż, z których pochodzą oferowane piasek i żwir).

Oferty oznaczone „kruszywa na poletka - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz.10:00 w dniu 21.03.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi o godz.10:05 w pokoju nr 17.

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który złoży ofertę ważną z najniższą ceną.

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2146 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 

dokumenty do pobrania:

1. siwz

2. umowa

3. oferta

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...