blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych w zakresie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej  

 

kontrola okresowa, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)

Termin realizacji zmówienia – od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 r.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00, Dział Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: część 1 – obiekty związane z wodą, część 2 – obiekty związane ze ściekami, część 3 – obiekty administracyjne.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

-          znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,

-          w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

-          nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,

-          posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym w szczególności w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu wykonali co najmniej dwie usługi o charakterze przedmiotu zamówienia i wartości nie mniejszej niż 20 000 zł (brutto) każda.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa oświadczenie, wykaz wykonanych usług (w formularzu oferty) oraz dołącza do oferty dowody, że usługi wymienione w wykazie wykonane zostały należycie (dowodami są poświadczenia, referencje itp. wystawione przez odbiorców usług).

Oferty oznaczone: „pomiary elektryczne - oferta”. składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00 w dniu 27.03.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w pokoju nr 17.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Każda część zamówienia oceniana będzie odrębnie Zamawiający wybierze oferty najtańsze dla poszczególnych części.

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2146 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

dokumenty do pobrania:

1. siwz

2. wykaz obiektów - pdf

2. wykaz obiektów - excell

3. umowa

4. oferta

5. formularz cenowy

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...