blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na zakup piasku różnoziarnistego 0-4mm w ilości około 15 000 t (z załadunkiem na podstawione przez Zamawiającego pojazdy)

 

Wymagania Zamawiającego dot. zamówienia:

-          termin realizacji: sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego w okresie 24.04.2017 r. - 24.04.2018 r.

-          piasek przeznaczony do obsypywania i zasypywania rurociągów układanych pod drogami (wilgotność nie większa niż 15%, wskaźnik różnoziarnistości 3-5),

-          miejsce odbioru piasku odległe o nie więcej niż 10 km od siedziby Zamawiającego lub 5 km od granic administracyjnych miasta Elbląga.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00 w Dziale Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:

-         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie,

-         w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

-         nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,

-         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

-         dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Spełnienie warunków jw. Oferent potwierdza oświadczeniem (treść w formularzu oferty).

Do oferty dołączyć należy koncesję (dla ustalenia źródła pochodzenia piasku) oraz badania laboratoryjne piasku.

Oferty oznaczone „piasek - oferta” składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz.10:00 w dniu 31.03.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi o godz.10:05 w pokoju nr 17.

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który złoży ofertę ważną z najniższą ceną.

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. Nr 2164 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.


 

dokumenty do pobrania:

1. siwz

2. umowa

3. oferta

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...