blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na sporządzenie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wody Rubno Wielkie oraz odprowadzenie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody „Rubno Wielkie” w Elblągu

Termin realizacji zamówienia:

a)    opracowanie operatu wodnoprawnego i złożenie właściwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – do dnia 25.08.2017 r.,

b)    doręczenie Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego – do dnia 27.10.2017 r.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00 w Dziale Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

1.    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,

2.    w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

3.    nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,

4.    posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, w szczególności w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert w niniejszym przetargu, wykonali co najmniej 3 operaty wodnoprawne na podstawie których uzyskano prawomocne decyzje pozwoleń wodnoprawnych. Minimum jeden w tych operatów dotyczyć musi poboru wód podziemnych.

5.    dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa oświadczenie i wykaz wykonanych usług (w formularzu oferty) oraz dowody, że usługi te zostały wykonane należycie.

Oferty oznaczone operat wodnoprawny - ofertaskładać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz.10:00 w dniu 14.04.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi o godz.10:05 w pokoju nr 17.

Zamawiający wybierze ofertę najtańszą spośród ofert ważnych

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. Nr 2164 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 

dokumenty do pobrania:

1. siwz + decyzja

2. umowa

3. oferta

4. odpowiedzi na pytania

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...