blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

na dostawy wyrobów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Edytor kodu HTMLZawijaj wiersze

część 1  sukcesywna dostawa wyrobów z PVC oraz PE do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w okresie 2 lat od daty zawarcia umowy

część 2  dostawa rur kanalizacyjnych z żeliwa sferoidalnego w terminie 1 tygodnia od daty zawarcia umowy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00, Dział Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania lub pobrać poniżej.

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

-         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,

-         w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

-         nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,

-         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Spełnienie warunków Oferent potwierdza oświadczeniem (w formularzu oferty).

Oferty oznaczone: „rury - oferta”. składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00 w dniu 24.04.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 w pokoju nr 17.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Każda część zamówienia oceniana będzie odrębnie Zamawiający wybierze oferty najtańsze dla poszczególnych części.

Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2146 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 

 

 

dokumenty do pobrania:

1. siwz

2. umowa

3. oferta

4. formularz cenowy

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...