blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Regulamin został opublikowany
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 3 stycznia 2017 r. poz.50

UCHWAŁA NR XX/409/2016
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Elbląg

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015, poz.139, poz.1893; z 2016 r. poz.1250), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Elbląg",
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc:
1) Uchwała Nr XXVIII/694/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Elbląg"
2) Uchwała Nr XIX/399/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę
w
sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Elbląg.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w
Elblągu
Marek PruszakZałącznik
do uchwały RM Nr XX/409/2016
z dnia 24.11.2016 r. 


 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Elbląg

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.
Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Elbląg, przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz zasady korzystania z tych usług przez odbiorców.
§ 2.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) „ustawa” - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139, poz. 1893, z 2016 r. poz. 1250),
b) „umowa” – pisemna umowa zawarta między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą.
- o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
- o zaopatrzenie w wodę
- o odprowadzanie ścieków.
c) ,,Odbiorca" – każdy, kto korzysta z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy zawartej z Przedsiębiorstwem,
d) "Przedsiębiorstwo" – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
§ 3.
1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność na podstawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielonego przez Prezydenta Miasta Elbląga.
2. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 4.
1. Przedsiębiorstwo zapewnia minimalny poziom usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi poprzez:
a) dostawę wody z sieci pod ciśnieniem nie niższym niż 0,2 MPa u wylotu na zaworze głównym za wodomierzem głównym,
b) dostawę wody o jakości spełniającej wymagania określone w odrębnych przepisach,
c) okresową legalizację wodomierzy głównych na własny koszt,
d) niezwłoczne i prowadzone w sposób ciągły likwidowanie awarii sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa,
e) uruchamianie zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody,
2. Przedsiębiorstwo zapewnia minimalny poziom usług w zakresie zbiorowego odbioru
ścieków poprzez:
a) odbiór ścieków poprzez sieć kanalizacyjną w sposób ciągły,
b) niezwłoczne i prowadzone w sposób ciągły likwidowanie awarii sieci kanalizacyjnej i przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa,
c) niezwłoczne udrożnienie przyłącza kanalizacyjnego nie będącego w posiadaniu Przedsiębiorstwa w przypadku jego zapchania, z jednoczesnym sprawdzeniem stanu technicznego przyłącza – na zlecenie i koszt Odbiorcy,
d) regularną kontrolę ilości i jakości odbieranych ścieków bytowych i przemysłowych oraz kontrolę przestrzegania warunków ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych.
§ 5.
1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do informowania o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez publikowanie raz w miesiącu na stronie internetowej www.epwik.com.pl podstawowych średnich miesięcznych parametrów jakości wody podawanej do sieci na wyjściu ze stacji uzdatniania wody.
2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania informacji dotyczącej możliwości wstępnego zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków osobie występującej z pisemnym wnioskiem w tej sprawie.
Informacja udzielana jest w formie pisemnej w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami

§ 6.
1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do zawarcia umowy na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci i posiadającej tytuł prawny do tej nieruchomości.
§ 7.
1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.
2. Do wniosku o którym mowa w ust. 1 należy załączyć m.in.:
a) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z zaznaczeniem lokalizacji wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych,
b) wykaz osób korzystających z lokali z określeniem tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,
c) pisemne zgody wszystkich osób korzystających z lokali na zawarcie umów potwierdzone
własnoręcznymi podpisami.
§ 8.
Strony podpisują umowę w terminie 14 dni od złożenia wniosku o zawarcie umowy.
§ 9.
1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony w szczególności w następujących
przypadkach:
a) gdy tytuł prawny do korzystania z nieruchomości do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki został ustanowiony na czas określony,
b) na wniosek osoby występującej o zawarcie umowy,
c) z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
d) z przyczyn technicznych.
§ 10.
Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej, za wyjątkiem zmiany taryf.
§ 11.
1. Umowa wygasa w przypadku:
a) śmierci Odbiorcy będącego osobą fizyczną,
b) zmiany Odbiorcy,
c) utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,
d) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności,
e) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą.
2. Umowa zawarta z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym, wygasa w przypadkach określonych w ust. 1 oraz w razie wygaśnięcia umowy zawartej przez Przedsiębiorstwo z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, w której znajduje się lokal.
§ 12.
Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.
§ 13.
Odbiorcy zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:
a) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m.in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
b) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,
c) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
d) informowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,
e) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach technicznych oraz umowie przyłączenia,
f) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,
g) podjęcia działań ograniczających skutki awarii,
h) udostępniania Przedsiębiorstwu wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego w celach określonych w art. 7 ustawy.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 14.
Rozliczenia za dostarczanie wody i odbieranie ścieków prowadzone są przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków.
§ 15.
1. W przypadku niesprawności wodomierza (głównego), ilość pobranej wody ustala się na podstawie:
a) średniego zużycia w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem awarii wodomierza, a gdy nie jest to możliwe,
b) średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub,
c) iloczynu średniego miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.
2. Przedsiębiorstwo na pisemny wniosek Odbiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.
3. Odbiorca ponosi koszty sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza tylko w przypadku gdy, w wyniku sprawdzenia nie zostanie potwierdzona niesprawność wodomierza.
§ 16.
1. Przy rozliczaniu ilości odprowadzanych ścieków Przedsiębiorstwo będzie uwzględniało ilość wody bezpowrotnie zużytej wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość zużycia na ten cel określona zostanie na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza.
2. Koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza dodatkowego ponosi Odbiorca. Zainstalowanie wodomierzy dodatkowych musi być zgodne z warunkami technicznymi określonymi przez Przedsiębiorstwo.
§ 17.
Rozliczenia za odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa dokonuje się w oparciu o wielkość tych powierzchni oraz taryfowe ceny i stawki opłat.
§ 18.
1. Odbiorca dokonuje zapłaty należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki zgodnie z fakturą wystawioną przez Przedsiębiorstwo.
2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.
3. Faktura wystawiana jest za okres obrachunkowy określony w umowie.
4. Okresy obrachunkowe mogą być miesięczne, dwumiesięczne lub kwartalne.

Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci

§ 19.
1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej składa Przedsiębiorstwu pisemny wniosek o wydanie warunków technicznych.
2. Wniosek powinien zawierać co najmniej:
a) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,
b) adres do korespondencji,
c) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,
d) ilość przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,
e) przewidywaną ilość odprowadzanych ścieków i ich rodzaj,
f) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda lub z której będą odprowadzane ścieki,
g) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci załącza m.in. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,
§ 20.
1. Przedsiębiorstwo określa warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości do sieci
i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
2. Warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości do sieci określają:
a) miejsce i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami wnioskodawcy,
b) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,
c) wymagania techniczne,
d) termin ważności warunków technicznych na przyłączenie.
3. zmiana warunków technicznych wymaga uzgodnień z Przedsiębiorstwem
§ 21.
W przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci Przedsiębiorstwo w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 19 informuje o tym osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując wyraźne powody, które uniemożliwiają przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
§ 22.
Warunki techniczne przyłączenia do sieci stanowią podstawę do rozpoczęcia prac projektowych.
§ 23.
1. Przedsiębiorstwo dokonuje podłączenia do czynnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych lub nadzoruje te czynności.
2. Warunkiem przystąpienia do robót przyłączeniowych jest wcześniejsze pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem:
a) dokumentacji projektowej, która powinna zawierać:
- projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym projektowanej instalacji przyłączy lub urządzeń wod.-kan. wykonany przez projektanta posiadającego
odpowiednie uprawnienia budowlane,
- rysunki umożliwiające jednoznaczne określenie zakresu robót i sposobu ich wykonania lub
b) projektu budowlano-wykonawczego
3. Uzgodnienia dokumentacji projektowej lub projektu budowlano-wykonawczego dokonuje się w terminie 14 dni od daty złożenia tego dokumentu w Przedsiębiorstwie.

Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych

§ 24.
1. Możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej Przedsiębiorstwo określa w formie pisemnej, po złożeniu przez zainteresowanego wniosku o wstępne zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków.
2. Przedsiębiorstwo nie ma prawa odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli posiada techniczne możliwości świadczenia usług.
§ 25.
1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w przypadku braku wystarczających zdolności produkcyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania warunków technicznych z Przedsiębiorstwa lub zostało wykonane niezgodnie z wydanymi przez Przedsiębiorstwo warunkami technicznymi i uzgodnioną dokumentacją projektową lub projektem budowlano-wykonawczym.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza
§ 26.
1. Inwestor lub jego pełnomocnik składa w Przedsiębiorstwie pisemne zlecenie przeprowadzenia czynności odbioru urządzeń wod.-kan., o których budowie powiadomił przed rozpoczęciem prac.
2. Przed przyłączeniem do sieci Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego wykonanych przyłączy.
3. Odbiór techniczny składa się z dwóch etapów: częściowego i końcowego.
4. Jeżeli warunki techniczne obejmowały również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.
§ 27.
1. Odbiór techniczny częściowy polega na:
a) kontroli zgodności wykonania robót z wydanymi warunkami technicznymi i uzgodnioną dokumentacją projektową lub projektem budowlano-wykonawczym.
b) Kontrolę przeprowadza się poprzez oględziny w otwartym wykopie i sprawdzenie szkicu polowego wykonanego przez uprawnionego geodetę.
c) kontroli wykonania próby ciśnieniowej dla przewodów ciśnieniowych oraz próby szczelności dla przewodów grawitacyjnych.
2. Potwierdzeniem wykonania odbioru częściowego jest protokół odbioru częściowego.
§ 28.
1. Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu przez Przedsiębiorstwo (po zakończeniu budowy) elementów uzbrojenia, które nie ulegają zakryciu tj. studzienki, zasuwy domowe, nawiertki, podejście wodomierzowe, tabliczki informacyjne oraz kompletności załączonej dokumentacji w postaci:
a) operatu geodezyjnego zarejestrowanego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu,
b) pozytywnych wyników badań wody przeprowadzonych przez właściwe laboratorium
2. Potwierdzeniem wykonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego.

Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 29.
O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania
ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty tj. lokalną prasę, radio, telewizję TV, pojazdy z nagłośnieniem lub w innej formie.
§ 30.
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.
§ 31.
W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody oraz poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania.
§ 32.
Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

Rozdział 9.
Standardy obsługi Odbiorców.
Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 33.
1. Przedsiębiorstwo zapewnia odpowiedni poziom obsługi klienta przez:
a) wyodrębnienie stanowiska pracy do spraw obsługi klienta,
b) udzielenie informacji dotyczących realizacji oferowanych usług oraz informacji o obowiązujących taryfach,
c) prowadzenie pogotowia wod.-kan.
2. W siedzibie oraz na stronie internetowej Przedsiębiorstwa udostępnia się wszystkim zainteresowanym
a) aktualnie obowiązujące taryfy cen i stawek opłat
b) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
c) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
3. W siedzibie Przedsiębiorstwa udostępnia się wszystkim zainteresowanym ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
§ 34.
Jeżeli strony nie ustaliły w umowie inaczej, obowiązują następujące wymagania dotyczące udzielania informacji i odpowiedzi w związku z zakłóceniami w dostawie wody i odbiorze ścieków:
a) przerwy w dostawie wody lub odbioru ścieków z powodu awarii – udzielenie informacji dotyczące określenia przewidywanego terminu usunięcia awarii i wznowienia usługi następuje nie później niż w ciągu 12 godzin,
b) przerwy w dostawie wody z powodów technicznych – w sposób zwyczajowo przyjęty lub pisemne powiadomienie Odbiorcy na 24 godz. przed przewidywaną przerwą.
§ 35.
1. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem umowy przez Przedsiębiorstwo, w szczególności dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.
2. Reklamacje wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.
3. O sposobie załatwienia reklamacji Odbiorca powiadamiany jest listem poleconym w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji do przedsiębiorstwa.
W sprawach skomplikowanych wymagających przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

Rozdział 10.
Warunki dostarczenia wody na cele przeciwpożarowe

§ 36.
Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu
Przedsiębiorstwa i instalacji z niej zasilanej są wszystkie formacje straży pożarnej działające na jego terenie.
§ 37.
Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa lub z instalacji z niej zasilanej dokonywany jest przez hydranty pożarowe lub inne punkty poboru uzgodnione na piśmie z Przedsiębiorstwem.
§ 38.
1. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa lub z instalacji z niej zasilanej zobowiązani są do:
a) powiadomienia Przedsiębiorstwa o fakcie poboru wody najszybciej jak to możliwe,
b) podania Przedsiębiorstwu: daty zdarzenia, miejsca pożaru, ilości zużytej wody pobranej z sieci Przedsiębiorstwa,
c) zgłoszenia Przedsiębiorstwu wszelkich usterek jakie wystąpiły w hydrantach lub na sieci zasilającej w trakcie poboru wody.
2. Formacje straży pożarnej winny przekazywać Przedsiębiorstwu informacje, o których mowa w pkt 1całodobowo pod numerem telefonu pogotowia wod.-kan. 994., jak również potwierdzać na piśmie.
3. Formacje straży pożarnej w meldunkach codziennych przekazywanych do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz z ilością zdarzeń (pożarów) winny podawać ilość wody zużytej na cele przeciwpożarowe na terenie Gminy Miasto Elbląg.
§ 39.
1. Przedsiębiorstwo obciąża Gminę za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe na terenie Gminy Miasto Elbląg stosując ceny ustalone w taryfie.
2. Zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe ustala umowa zawartą pomiędzy Przedsiębiorstwem a Gminą.

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe

§ 40.
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139, poz.139, poz. 1893; z 2016 r. poz. 1250). wraz z innymi przepisami.

 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...