blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Klauzula informacyjna

W nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej Rozporządzeniem. Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa z przetwarzaniem przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Państwa danych osobowych.

Informujemy, że na podstawie art.13 Rozporządzenia, od początku jego obowiązywania, aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 
  Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
  82-300 Elbląg, ul Rawska 2-4
  +48 55 230 71 05
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  (zwane dalej Spółką)
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce
  +48 55 230 72 42
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetwarzania Państwa danych związanych z realizacją zawartych ze Spółką umów. W przypadku niepodania danych, w/w nie będzie możliwe.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 
  - niezbędny do realizacji umów,
  - regulowany przepisami innych ustaw np. prawo podatkowe, ustawa o księgowości etc.

EPWiK Sp. z o.o. w grudniu 2017 r. podpisało kontrakt  na realizację zadania pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody Szopy”.
Realizowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Karczowiska Górne gm. Gronowo Elbląskie.

Zakres inwestycji obejmuje budowę kompletnej stacji uzdatniania wody o wydajności 250 m3/h, przy dwustopniowej filtracji ciśnieniowej na 8 filtrach pionowych, wraz z niezbędną infrastrukturą.

Inwestycja realizowana jest przez konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Częstochowy oraz Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „ELZAMBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Elbląga.

Wartość kontraktu netto to około 19 mln PLN.

Planowany termin uruchomienia i przekazania do eksploatacji SUW „Szopy” to koniec 2019 roku. 

Dzięki tej inwestycji zapewnione będzie pełne bezpieczeństwo mieszkańców Elbląga w zakresie zapotrzebowania na wodę.

 

 

schemat

Do elbląskich kranów płynie woda ujmowana wyłącznie z ujęć głębinowych, poddana naturalnym procesom napowietrzania i filtracji na dwóch stacjach uzdatniania wody: Malborska i Królewiecka.

Jest ona równie wysokiej jakości, jak woda w innych europejskich miastach. Wymagania jakościowe, określone w przepisach polskich, są tak samo szczegółowe, jak wymagania unijne, a niektóre wskaźniki muszą spełniać jeszcze surowsze normy w stosunku do norm Unii.

Zgodnie z wymaganiami obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda z obu ujęć oraz woda w sieci, jest systematycznie kontrolowana w szerokim zakresie parametrów w ramach badań własnych EPWiK, zlecanych do akredytowanych laboratoriów, oraz nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Na każdym etapie produkcji wody potwierdzana jest też jej czystość mikrobiologiczna.

Wszystkie parametry wody dostarczanej do elbląskiej sieci wodociągowej wskazują na jej wysoką jakość. Bezpieczeństwo mikrobiologiczne, brak lotnych związków organicznych, pestycydów chloroorganicznych czy cyjanków,  potwierdzają jej całkowitą zdatność do picia.

Granice stref zasilających w wodę

Elbląska woda dostarcza jednocześnie wielu niezbędnych składników mineralnych, jak magnez, wapń, sód w przyswajalnej dla organizmu ludzkiego postaci, które mają pozytywny wpływ na zdrowie człowieka.  To wapń i magnez decydują o twardości wody. Średnio twarda woda, a taką mamy w Elblągu, jest może uciążliwa dla sprzętów gospodarstwa domowego, ale równocześnie zawiera większe ilości tych biopierwiastków. Rozporządzenie Ministra Zdrowia, w sprawie jakości wody do spożycia, określa dolną i górną granicę twardości wody (60 do 500 mg CaCO3/l, czyli od 3,4 do 28 stopni niemieckich) wskazując, iż zbyt miękka woda nie jest odpowiednia do spożycia przez ludzi.

Ujęcia wody w Elblągu różnią się zawartością niektórych składników m.in. twardością wody, co mieszkańcy różnych rejonów miasta mogą sami zauważyć. Woda pochodząca z ujęcia SUW Malborska charakteryzuje się twardością na poziomie ok. 180 mg CaCO3/l (10°dH), a z ujęcia SUW Królewiecka ok. 300 mg CaCO3/l (17°dH). Woda z ujęcia SUW Malborska jest ponadto bogatsza w sód (ok. 150-180 mg/l) oraz w niezbędne dla mocnych zębów i kości, fluorki (ok. 1 mg/l).

Woda elbląska nie tylko ugasi pragnienie, ale także dostarczy wielu istotnych składników odżywczych. Można pić ją bez obaw, bez przegotowania, by nie tracić wartościowych substancji, a ponadto, za 1 litr wody zapłacimy mniej niż 1 grosz.

w dniu 27 grudnia 2017

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu

BĘDZIE NIECZYNNE

za utrudnienia przepraszamy

logo uniafunduszepwik


SYSTEMY GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA ELBLĄG

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przystąpiło do realizacji projektu nr POIS.02.01.00-00-0004/17 pn „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,  działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Umowa o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana w dniu 9.08.2017 r.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

 1. Budowa kanalizacji deszczowej dla ulic: Okrężna, Druskiennicka, Nowogródzka, Tarnopolska, Grodzieńska, Kowieńska w Elblągu (etap I oraz etap II),
 2. Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Elbląga.

Wartość zadań objętych projektem wynosi 7.913.176 PLN brutto, a kwota dofinansowania ze środków unijnych 4.102.958 PLN. Pozostała kwota to środki własne EPWiK.

Projekt realizowany będzie w latach: 2017-2020.

Wskaźniki rzeczowe projektu:

 • Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 1,41 km
 • Długość wyremontowanej sieci kanalizacji deszczowej – 3,35 km
 • Liczba wybudowanych urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (punkt poboru wody deszczowej do podlewania zieleni miejskiej) – 1 szt.
 • Objętość retencjonowanej wody w wybudowanych urządzeniach retencjonujących wodę opadową – 600 m3.

Realizowane zadania mają na celu wzmocnienie odporności obszaru objętego projektem na powodzie i susze, poprzez prawidłowe gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta.

 


 

MODERNIZACJA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI ELBLĄG

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przystąpiło do realizacji projektu nr POIS.02.03.00-00-0025/17 pn „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,  działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Umowa o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana w dniu 8.12.2017 r.

W ramach projektu realizowane będą następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

 1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej w Elblągu.
 2. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w mieście Elblągu obejmująca wykonanie następujących zadań:
 • Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Zawodzie wraz z przebudową przepompowni ścieków Grochowska i budową nowej przepompowni ścieków Kotwicza i Nowodworska w Elblągu,
 • Przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Zatorze i Śródmieście wraz z przebudową przepompowni ścieków Malborska i Tamka w Elblągu,
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wiązowa - Jesionowa w Elblągu.
 1. Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej.

Wartość zadań objętych projektem wynosi 108 116 687,32 PLN brutto, a kwota dofinansowania ze środków unijnych 56 242 715,68 PLN. Pozostała kwota to środki własne EPWiK oraz pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt realizowany będzie w latach: 2018-2021.

Wskaźniki rzeczowe projektu:

 • Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków – 1 szt. o średniej projektowanej przepustowości Qśr.d= 22.000 m3/d i projektowanej równoważnej liczbie mieszkańców 165 000 RLM
 • Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 0,84 km
 • Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej – 4,15 km
 • Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączą się do sieci w wyniku realizacji projektu – 96 osób
 • Liczba wdrożonych inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi (kanalizacja deszczowa) – 1 szt.

Głównym celem projektu jest poprawa integralności środowiskowej i zmniejszenie ryzyka jego zanieczyszczenia oraz wypełnienie zobowiązań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) i uregulowań w zakresie oczyszczania ścieków obowiązujących w Polsce i krajach UE.

Bezpośrednie cele przedsięwzięcia to: podniesienie niezawodności systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, ograniczenie spływu zanieczyszczeń do rzeki Elbląg i Zalewu Wiślanego,  obniżenie ryzyka katastrofy budowlanej i w konsekwencji ryzyka katastrofy ekologicznej.

 


 

 

Galeria VIDEO

gelaria video

mapka1

tablica1

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...