blue tele 16 +48 55 2307105  blue fax 16 +48 55 2307103  blue koperta 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

bip logo

w dniu 27 grudnia 2017

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu

BĘDZIE NIECZYNNE

za utrudnienia przepraszamy

schemat

Do elbląskich kranów płynie woda ujmowana wyłącznie z ujęć głębinowych, poddana naturalnym procesom napowietrzania i filtracji na dwóch stacjach uzdatniania wody: Malborska i Królewiecka.

Jest ona równie wysokiej jakości, jak woda w innych europejskich miastach. Wymagania jakościowe, określone w przepisach polskich, są tak samo szczegółowe, jak wymagania unijne, a niektóre wskaźniki muszą spełniać jeszcze surowsze normy w stosunku do norm Unii.

Zgodnie z wymaganiami obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda z obu ujęć oraz woda w sieci, jest systematycznie kontrolowana w szerokim zakresie parametrów w ramach badań własnych EPWiK, zlecanych do akredytowanych laboratoriów, oraz nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Na każdym etapie produkcji wody potwierdzana jest też jej czystość mikrobiologiczna.

Wszystkie parametry wody dostarczanej do elbląskiej sieci wodociągowej wskazują na jej wysoką jakość. Bezpieczeństwo mikrobiologiczne, brak lotnych związków organicznych, pestycydów chloroorganicznych czy cyjanków,  potwierdzają jej całkowitą zdatność do picia.

Granice stref zasilających w wodę

Elbląska woda dostarcza jednocześnie wielu niezbędnych składników mineralnych, jak magnez, wapń, sód w przyswajalnej dla organizmu ludzkiego postaci, które mają pozytywny wpływ na zdrowie człowieka.  To wapń i magnez decydują o twardości wody. Średnio twarda woda, a taką mamy w Elblągu, jest może uciążliwa dla sprzętów gospodarstwa domowego, ale równocześnie zawiera większe ilości tych biopierwiastków. Rozporządzenie Ministra Zdrowia, w sprawie jakości wody do spożycia, określa dolną i górną granicę twardości wody (60 do 500 mg CaCO3/l, czyli od 3,4 do 28 stopni niemieckich) wskazując, iż zbyt miękka woda nie jest odpowiednia do spożycia przez ludzi.

Ujęcia wody w Elblągu różnią się zawartością niektórych składników m.in. twardością wody, co mieszkańcy różnych rejonów miasta mogą sami zauważyć. Woda pochodząca z ujęcia SUW Malborska charakteryzuje się twardością na poziomie ok. 180 mg CaCO3/l (10°dH), a z ujęcia SUW Królewiecka ok. 300 mg CaCO3/l (17°dH). Woda z ujęcia SUW Malborska jest ponadto bogatsza w sód (ok. 150-180 mg/l) oraz w niezbędne dla mocnych zębów i kości, fluorki (ok. 1 mg/l).

Woda elbląska nie tylko ugasi pragnienie, ale także dostarczy wielu istotnych składników odżywczych. Można pić ją bez obaw, bez przegotowania, by nie tracić wartościowych substancji, a ponadto, za 1 litr wody zapłacimy mniej niż 1 grosz.

logo uniafunduszepwik


SYSTEMY GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA ELBLĄG

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przystąpiło do realizacji projektu nr POIS.02.01.00-00-0004/17 pn „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,  działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Umowa o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana w dniu 9.08.2017 r.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

 1. Budowa kanalizacji deszczowej dla ulic: Okrężna, Druskiennicka, Nowogródzka, Tarnopolska, Grodzieńska, Kowieńska w Elblągu (etap I oraz etap II),
 2. Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Elbląga.

Wartość zadań objętych projektem wynosi 7.913.176 PLN brutto, a kwota dofinansowania ze środków unijnych 4.102.958 PLN. Pozostała kwota to środki własne EPWiK.

Projekt realizowany będzie w latach: 2017-2020.

Wskaźniki rzeczowe projektu:

 • Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 1,41 km
 • Długość wyremontowanej sieci kanalizacji deszczowej – 3,35 km
 • Liczba wybudowanych urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (punkt poboru wody deszczowej do podlewania zieleni miejskiej) – 1 szt.
 • Objętość retencjonowanej wody w wybudowanych urządzeniach retencjonujących wodę opadową – 600 m3.

Realizowane zadania mają na celu wzmocnienie odporności obszaru objętego projektem na powodzie i susze, poprzez prawidłowe gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta.

 


 

MODERNIZACJA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI ELBLĄG

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przystąpiło do realizacji projektu nr POIS.02.03.00-00-0025/17 pn „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,  działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Umowa o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana w dniu 8.12.2017 r.

W ramach projektu realizowane będą następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

 1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej w Elblągu.
 2. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w mieście Elblągu obejmująca wykonanie następujących zadań:
 • Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Zawodzie wraz z przebudową przepompowni ścieków Grochowska i budową nowej przepompowni ścieków Kotwicza i Nowodworska w Elblągu,
 • Przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Zatorze i Śródmieście wraz z przebudową przepompowni ścieków Malborska i Tamka w Elblągu,
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wiązowa - Jesionowa w Elblągu.
 1. Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej.

Wartość zadań objętych projektem wynosi 108 116 687,32 PLN brutto, a kwota dofinansowania ze środków unijnych 56 242 715,68 PLN. Pozostała kwota to środki własne EPWiK oraz pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt realizowany będzie w latach: 2018-2021.

Wskaźniki rzeczowe projektu:

 • Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków – 1 szt. o średniej projektowanej przepustowości Qśr.d= 22.000 m3/d i projektowanej równoważnej liczbie mieszkańców 165 000 RLM
 • Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 0,84 km
 • Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej – 4,15 km
 • Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączą się do sieci w wyniku realizacji projektu – 96 osób
 • Liczba wdrożonych inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi (kanalizacja deszczowa) – 1 szt.

Głównym celem projektu jest poprawa integralności środowiskowej i zmniejszenie ryzyka jego zanieczyszczenia oraz wypełnienie zobowiązań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) i uregulowań w zakresie oczyszczania ścieków obowiązujących w Polsce i krajach UE.

Bezpośrednie cele przedsięwzięcia to: podniesienie niezawodności systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, ograniczenie spływu zanieczyszczeń do rzeki Elbląg i Zalewu Wiślanego,  obniżenie ryzyka katastrofy budowlanej i w konsekwencji ryzyka katastrofy ekologicznej.

 


 

 

Informujemy, iż od dnia 20 stycznia 2017r. istnieje możliwość otrzymania przez właścicieli nieruchomości dotacji ze środków budżetu gminy Miasta Elbląg na realizowanie zadania przyłączania swoich nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z regulaminem do Zarządzenia Nr 27/2017 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 20 stycznia 2017r. (dokument do pobrania), maksymalna wysokość udzielonej dotacji przypadającej na wykonanie przyłączenia jednej nieruchomość do kanalizacji sanitarnej wynosi 3 000,00 zł.

Powyższe warunki regulują:

- uchwała Nr XXII/429/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29.12.2016r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017,

- uchwała Nr XVII/460/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18.09.2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Miasto Elbląg,

- zarządzenie Nr 27/2017 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 20.01.2017r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Miasto Elbląg, związanych z poprawą gospodarki ściekowej poprzez budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg, w celu likwidacji zbiorników bezodpływowych na ścieki lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informacje na powyższy temat znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu w zakładce Mieszkańcy/Likwidacja zbiorników bezodpływowych. Ponadto wyjaśnienia w sprawie można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska UM ul. Łączności 1 pokój nr 242 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek 730 – 1530, wtorek 730 – 1630, piątek 730 – 1430), oraz pod numerem telefonu 55 239 31 00.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wynika z art. 5, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1289).

herb_egUrząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
tel. +48 55 239 30 00
fax +48 55 239 33 30
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Galeria VIDEO

gelaria video

mapka1

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...